Модули и функции


Организацията на кода в Elixir става чрез модули. Модулите групират множество функции. Често тези функции са логически свързани и името на модула отразява това. Например функциите в модула List работят със списъци, а тези дефинирани в модула String, оперират над низове.

[...]


Инструментът Mix. Създаване и тестване на проект


Заедно с elixir, elixirc и iex при инсталацията на Elixir получаваме и mix. Това е инструмент, който автоматизира и улеснява работата ни за:

  • създаване на приложение/библиотека
  • компилиране

[...]


Защо да учим и използваме Elixir?


Това е блог пост към първата лекция1 от курса Функционално програмиране с Elixir, провеждан във ФМИ през летния семестър на 2018/2019 година. В него ще отговорим на въпроса защо бихте учили и използвали Elixir. Но първо малко предистория.

Erlang

[...]