Модули и функции


Организацията на кода в Elixir става чрез модули. Модулите групират множество функции. Често тези функции са логически свързани и името на модула отразява това. Например функциите в модула List работят със списъци, а тези дефинирани в модула String, оперират над низове.

[...]


Защо да учим и използваме Elixir?


Това е блог пост към първата лекция1 от курса Функционално програмиране с Elixir, провеждан във ФМИ през летния семестър на 2018/2019 година. В него ще отговорим на въпроса защо бихте учили и използвали Elixir. Но първо малко предистория.

Erlang

[...]