Основни типове


Да си говорим какви типове предлага даден език не е много интересно, но пък е нужно да знаем с какво разполагаме. Ще се опитаме да ви представим някои от типовете набързо, за да можем да продължим с по-интересни неща. Списъци, речници, структури и низове ще разгледаме по-подробно в следващи публикации, но ще ги споменем и тук.

Числа

Elixir предлага цели числа и числа с плаваща запетая:

1  # В десетична бройна система
#=> 1
10_000
#=> 10000

0x53 # В шестнадесетична
#=> 83
0o53 # В осмична
#=> 43
0b11 # В двоична
#=> 3

3.14 # С плаваща запетая
#=> 3.14
1.0e-10 # С плаваща запетая
#=> 1.0e-10

Операторът / връща като резултат число с плаваща запетая. Целочислено деление се извършва с функцията div(nom, den).

1 + 41
#=> 42
21 * 2
#=> 42

54 / 6 # Връща резултат с плаваща запетая
#=> 9.0
div(33, 10) # Целочислено деление
#=> 3
rem(33, 10) # А ето как получаваме остатъка
#=> 3

Езикът съдържа и операции за сравнение:

1 < 2
#=> true
1 <= 2
#=> true
1 >= 1
#=> true
1 > 1
#=> false
1 != 2
#=> true
1 == 2
#=> false
1 == 1.0 # Операторът == сравнява по стойност
#=> true
1 === 1.0 # Операторът === сравнява по стойност И тип
#=> false
1 !== 1.0 # Операторът !== сравнява по стойност И тип
#=> true

Съществува частична наредба на всички типове в Elixir. Тя е следната:

number < atom < reference < function < port < pid < tuple < map < list < binary

Това означава, например, че всяко число е по-малко от всеки атом, както и че всеки атом е по-малък от всяка референция и т.н.

Наредбата е частична, а не пълна, защото целите числа и числата с плаваща запетая се конвертират преди сравнение. Двете сравнения 1 < 1.0 и 1.0 < 1 връщат false, както и 1 === 1.0 също връща false. Числото с по-ниска прецизност се конвертира към числото с по-висока прецизност.

Няколко полезни функции, свързани с числа:

is_integer(3) # За проверка на типа - дали е цяло число
#=> true
is_integer(3.0)
#=> false
is_float(3.0) # Дали е с плаваща запетая
#=> false
is_number(3.0) # Има и проверка дали е число изобщо
#=> true
is_number(3)
#=> true

round(3.2) # За закръгляне
#=> 3
round(3.8) # За закръгляне
#=> 4
trunc(3.8) # За отрязване
#=> 3

Съществуват специални модули - Integer и Float, предлагащи функции за работа с числа. В тях може да намерите още подобни функции. Няма ограничение за големината на целите числа.

Ако се опитате да извикате директно Integer.is_odd(5), то ще получите грешка. Това е така, защото Integer.is_odd/1 не е функция, а макрос. За да извикате макрос от даден модул, то трябва да изпълните require Integer или import Integer във дадения модул или iex сесия. Повече информация за макросите може да намерите в тази и тази статия, свързани с метапрограмирането

Булеви стойности: true/false

true
#=> true
false
#=> false

is_boolean(true)
#=> true
is_boolean(0)
#=> false

true == false
#=> false

Операторите за работа с булеви стойности са and, or, &&, ||, not и !. Разликата между съотвестващите оператори: and и &&, or и ||, not и ! e, че and, or и not приемат само булеви стойности. Те са стриктни и ако им се подаде нещо различно от true и false (:true и :false, както ще видим след малко), ще се получи ArgumentError.

Това поведение се илюстрира в следните примери:

true or false
#=> true
false and true
#=> false
not true
#=> false
5 or 42
#=> ** (BadBooleanError) expected a boolean on left-side of "or", got: 5
nil || {:error, "unexpected nil result"}
#=> {:error, "unexpected nil result"}

В Elixir само false и nil се приемат за falsey стойности.

Атоми

Атомите са константи, чието име е стойността им.

 • Булевите стойности true и false, както и nil всъщност са атомите :true, :false и :nil.
 • Имената на модули в Elixir също са атоми. MyModule е съкратена версия (syntax sugar) за :"Elixir.MyModule" (Ако атомът съдържа специално симпволи, то той се загражда в “”)
 • Модули, идващи от Erlang, са реферирани от атоми.
 • Удобни са за ползване като ключове в Map-ове.
 • Задължителна част от keyword lists.
 • Често се използват в кортежи за означаване на резултат от функция. Пример - {:ok, 2} или {:error, "Something went wrong}.
 • Освен ако не са в двойни кавички, атомите могат да съдържат подчертавки, цифри и латински букви, както и @.
 • Атомите могат да завършват на ! или на ?.
 • Идеални за pattern matching (съпоставянето им е еквивалентно на съпоставяне на числа). Това е така поради тяхната имплементация. При създаването на нов атом, в специална хеш таблица (Atom table) се създава нов запис и на този атом се съпоставя числова стойност, която се използва от виртуалната машина при операции с този атом.

Атомите са важна част от Elixir. За запознатите с Ruby – еквивалентни са на символите.

Атомите никога не се изчистват от Garbage Collector механизма. Затова е важно тяхната употреба да е разумна. Важно правило е, че никога не трябва да конвертирате стойност към атом, ако тази стойност е подадена от потребителя или външния свят. Неконтролираното създаване на нови атоми може да доведе то прекратяване на работата на програмата и виртуалната машина поради изчерпване на паметта. Функцията String.to_existing_atom/1 може да бъде използване, за да се конвертира низ към атом, ако той вече съществува. Ако не съществува се вдига грешка ArgumentError.

:atom
#=> :atom

:true
#=> true

:anoter_atom
#=> :anoter_atom

SomeModule # Може и да не е дефиниран
#=> SomeModule
SomeModule == :"Elixir.SomeModule" # Това е истинското име на модула
#=> true

is_atom(:atom)
#=> true
is_atom(true)
#=> true

true == :true
#=> true

:"atom with a space" # Могат да се дефинират и така
#=> :"atom with a space"

Низове

Низовете в Elixir се дефинират с двойни кавички и са с UTF-8 encoding:

"Здрасти"
#=> "Здрасти"
"Здрасти #{:Pesho}" # Интерполация
#=> "Здрасти Pesho"

"""
Един
стринг
на
повече
от един ред
"""
#=> "Един\nстринг\nна\nповече\nот един ред" # Поддържа множество редове

is_binary("Здрасти") # Низовете представляват поредица от байтове
#=> true
String.length("Здрасти") # Брой на символи
#=> 7
byte_size("Здрасти") # Брой на байтове. Един символ на кирилица е представен от 2 байта в UTF-8 кодировката
#=> 14

"Бял" <> " мерцедес!" # Конкатенация
#=> "Бял мерцедес!"

За удобна работа с UTF-8 низове съществува модул String. В една от следващите публикации ще се запознаем с имплементацията на низовете и защо те съществено се различават от познатите имплементации на низове. Тази имплементация и изразителна мощ е породена от факта, че една от основите целите Erlang е била имплементацията на протоколи в телеком индустрията (diameter, smtp и др.). Затова имплементацията на binary протоколи е толкова лесна в Elixir.

Списъци

Дефинират се така:

[1, 2, "три", 4.0] # Не са хомогенни
#=> [1, 2, "три", 4.0]
length [1, 2, 3, 5, 8] # Дължината
#=> 5
hd [1, 2, 3, 5, 8] # Връща първия елемент (head)
#=> 1
tl [1, 2, 3, 5, 8] # Връща списък с елементите без първия (tail)
#=> [2, 3, 5, 8]
is_list([1, 2])
#=> true
 • Списъците са важна структура, има специален модул List за работа с тях.
 • Не държат стойностите си подредени в паметта.
 • Намирането на дължината им, четене на стойност по index, добавяне на стойност на index и триене на стойност на index са линейни операции.

В една от следващите публикации ще говорим по-подробно за тях.

Кортежи

Българският превод на tuple е кортеж. Кортежите представляват наредени n-ори от елементи. Подобно на списъците, могат да съдържат стойности от всякакъв тип.

{:ok, 7}
#=> {:ok, 7}
tuple_size({:ok, 7, 5})
#=> 3
is_tuple({:ok, 7, 5})
#=> true
 • Кортежите съхраняват елементите си подредени един след друг в паметта.
 • Достъпът до елемент по индекс и взимането на дължината им са константни операции.
 • Ползват се за много неща:

  • Заедно с атомите за връщане на множество стойности от функция.
  • За pattern matching - ще видим в следващата публикация.
  • Read-only колекция, защото писането в тях е скъпа операция.
 • Кортежите не са персистентна структура от данни. При опит за добавяне/премахване/редакция на елемент от кортеж, нито една част от оригиналния кортеж не се преизползва.

Keyword lists

За тези списъци е по-добре да ползваме английското понятие (иначе са асоциативни списъци). Като цяло това са списъци, които съдържат tuple-и от по два елемента. Всеки такъв tuple има за първи елемент атом – ключ.

[{:one, 1}, {:two, 2}]
#=> [one: 1, two: 2] # Както виждате, има специален синтаксис за тях. Това е същото:
 [one: 1, two: 2]
 #=> [one: 1, two: 2]

Главно се използват за keyword аргументи на функции. Ако keyword list е последен аргумент на функция, можем да пропуснем квадратните скоби при извикване:

f(1, 2, three: 3, four: 4)

Ключовете им могат да се повтарят.

Пример String.split/3:

String.split("one,two,,,three,,,four", ",", trim: true)
#=> ["one", "two", "three", "four"] # Няма празни низове заради опцията trim: true.

Речници

Колекции от ключове и стойности.

 • Map-овете в Elixir не позволяват еднакви ключове.
 • За ключове може да се използва всичко и дори няма нужда да бъдат един и същи тип, но обикновено се използват низове или атоми.
 • Малки речници с по-малко от 32 елемента са имплементирани чрез двойка списъци.
 • При наличието на повече от 32 елемента са имплементирани са чрез HAMT
 • Достъпът до елемент по ключ и взимането на дължината им са операции с логаритмична сложност.
%{"one" => 1, "two" => 2}
#=> %{"one" => 1, "two" => 2}
%{one: 1, two: 2} # Ако ключовете са атоми - има опростен начин за създаване.
#=> %{one: 1, two: 2}

Двоичен тип (Binaries)

Представляват поредици от битове и байтове.

<< 2 >> # Цялото число 2 в 1 байт
#=> <<2>>
byte_size << 2 >>
#=> 1

<< 255 >> # Цялото число 255 в 1 байт
#=> <<255>>
<< 256 >> # Превърта и става 0
#=> <<0>>
<<1, 2>> # Две цели числа в два байта.
#=> <<1, 2>>

byte_size << 1, 2 >>
#=> 2

Не е задължително едно поле да е един байт, това може да се управлява:

<< 5::size(3), 1::size(1), 5::size(4) >>
#=> <<181>>
0b10110101
#=> 181

byte_size << 5::size(3), 1::size(1), 5::size(4) >>
#=> 1

is_bitstring << 5::size(3), 1::size(1) >>
#=> true
is_binary << 5::size(3), 1::size(1) >> # Не е цял байт. Трябва броят на битовете да е кратен на 8.
#=> false

Цялото binary по-горе е един байт:

 1. Числото 5 е пакетирано в 3 бита -> 101.
 2. Числото 1 – един бит -> 1.
 3. Числото 5 е пакетирано в 4 бита -> 0101

Общо 8 бита - 1 байт, и същото като 0b10110101 или 181.

Интересен факт – низовете в Elixir са имплементирани като binary тип. Спомняте си, че is_binary("Стринг") връщаше true.

Анонимни функции

fn (x) -> x + 1 end
#=> #Function<6.52032458/1 in :erl_eval.expr/5>

(fn (x) -> x + 1 end).(4) # Извикване
#=> 5

is_function((fn (x) -> x + 1 end))
#=> true

Има и друг начин за дефиниране на анонимни функции:

&(&1 + 1) # Тук &(тяло) е дефиницията на функцията. &1 в тялото значи 'първи параметър'
#=> #Function<6.52032458/1 in :erl_eval.expr/5>
(&(&1 + 1)).(4)
#=> 5

Само първият начин позволява дефиницията на анонимна функция без аргументи.

Други типове

Други типове са Port, който се използва за комуникация с OS-level процеси и IO (като цяло с външния свят), Reference, който се използва за уникални стойности в рамките на виртуалната машина, и PID, който се използва с Erlang/Elixir процеси.

Езикът съдържа синтаксис за регулярни изрази и работа с тях (~r/\w+/im), както и ranges (1..1000), но това не са отделни типове, а структури, които пък са речници. Ще ги разгледаме в следваща публикация.

Тази статия има за цел да представи различните типове на едно базово ниво. Когато навлезем в езика, ще се запознаем по-подробно с тях. Ще има публикации (както споменахме) за определени типове, а като цяло ще ги ползваме в различни упражнения.

Добро начало за опознаване на възможностите на езика е документацията на Kernel модула, която можете да намерите тук.

Сравняване и типове

Ето и пълен списък с операторите за сравнение, както е дефиниран в документацията на Erlang:

ОперацияКакво прави
==Сравнява аргументите си дали са равни
!=Сравнява аргументите си дали са различни
=<Връща true, ако първият ѝ аргумент е по-малък или равен на втория
< Връща true, ако първият ѝ аргумент е по-малък от втория
>=Връща true, ако първият ѝ аргумент е по-голям или равен на втория
> Връща true, ако първият ѝ аргумент е по-голям от втория
===Сравнява аргументите си – дали са равни и от един и същ тип
!==Сравнява аргументите си – дали са различни и от различни типове

Има подредба между типовете:

ТипПодредба спрямо долния ред
число <
атом <
reference стойност <
функция <
порт <
pid <
кортеж <
речник <
nil <
списък <
двоична стойност

Списъците се сравняват елемент по елемент, кортежите първо по големина, а ако са еднакво големи, също елемент по елемент. Речниците подобно на tuple-ите се сравняват първо по големина (брой на ключовете), а после по самите ключове, като тук ключове цели числа се смятат за по-малки от ключове от тип числа с плаваща запетая.

Примери с различни типове:

1 > :c
#=> false

%{1 => 3} > %{1.0 => 3}
#=> false

%{one: 1, four: 4} == %{one: 1.0, four: 2.0}
#=> false

%{one: 1, four: 4} == %{one: 1.0, four: 4}
#=> true

Неизменимост (Immutablility)

В идеалния свят, когато извикаме функция с една и съща стойност хиляда пъти, трябва да получим един и същи резултат хиляда пъти. И светът не трябва да се променя тайно от нас. Трябва да остане същият – познат и предвидим. На практика обаче не всичко е идеално. Това не ни спира да се стремим към своите идеали.

Обикновено искаме да направим нещата колкото се може по-просто и бързо, и те да работят. Колкото повече неща се променят в нашата програма, докато тя върви към целта си, за толкова повече неща трябва да мислим, да дебъгваме, да ги търсим из кода и паметта.

Защо да си го причиняваме, когато нашата програма може да е просто множество композирани функции, които не изменят състояния? Тази идея е залегнала във функционалното програмиране. Трудно е да не променяме целия свят (макар и не невъзможно, може да имаме поредица от познати светове), но винаги е по-лесно да не променяме това, което знаем как да променим или да не променим.

Веднъж създадена, една структура от данни не трябва да може да бъде променяна. Хубаво е да имаме функции, които създават една структура с база друга – и това е всичко, от което се нуждаем. След всичко казано по-горе е време да ви споделим един факт. Всички типове, които видяхте дотук, всички структури и колекции от данни са точно такива – непроменими (immutable).

Сега въпросът е – това не е ли неефективно? Да речем, имаме си един списък от хиляда елемента, искаме да вдигнем всеки от тях на квадрат. Как става това? Ами строим нов списък с квадратите, а старият си остава непроменен.

Но не всеки път нещата са такива. Elixir прeизползва каквото може от базовата структура, когато прави нова. Все пак базовата структура също е immutable, няма да се промени с времето.

base_list = [1, 2, 3]
#=> [1, 2, 3]
new_list = [0 | base_list]
#=> [0, 1, 2, 3]

В примера новият списък преизползва всичките елементи от първия, освен първия. Важното е да запомните, че функциите, идващи от модули, като List, Enum, String винаги трансформират аргументите си, като създават нови структури, никога не ги модифицират.

Това беше най-базовото, което трябва да знаете, преди да започнете да използвате езика по-сериозно. Не беше малко, но не е много сложно. Ако досега не сте се занимавали с функционален език, може да ви е доста странно. Не забравяйте, всяко непознато нещо винаги е леко страшно отначало. Това не означава, че не е правилната стъпка напред във вашето развитие.