Списъци


Вече разгледахме основните типове като числа и атоми, разгледахме и речниците, време е да разгледаме още един тип в Elixir, който представлява поредица от данни. Това е списъкът (list).

Какво представляват списъците

Един списък може да се представи рекурсивно като главата на списъка (head), в която е стойността на първия му елемент и указател към следващия елемент. Поради това представяне, можем да гледаме на списъците като на кутийки, в които има стойност и всяка кутийка има връзка към следваща кутийка. Единствено последната кутийка няма връзка към следваща:

+-+-+  +-+-+  +-+-+  +-+-+  +-+-+
|1| |-->|2| |-->|3| |-->|4| |-->|5| |
+-+-+  +-+-+  +-+-+  +-+-+  +-+-+

Това е списъкът [1,2,3,4,5]. Главата му съдържа 1 и сочи към следващият елемент, който съдържа 2 и има указател към следващият елемент, който има стойност 3 и т.н. Само последният елемент, който съдържа 5, няма указател към следващ елемент. Това е често срещано представяне на списък във много функционални езици.

В Еликсир подобна зависимост може да се запише така:

[1 | [2 | [3 | [4 | [5 | []]]]]]
#=> [1, 2, 3, 4, 5]

В горния пример, използваме специален оператор (|) за да опишем каква е стойността на елемента и каква е опашката на списъка. Горният ред казва: главата на списъка съдържа 1 и сочи към опашката на списъка: [2 | [3 | [4 | [5 | []]]]], който е списък с глава, която съдържа 2 и сочи към опашката на списъка: [3 | [4 | [5 | []]]] и т.н. Последният елемент е [5 | []], който съдържа 5 и сочи към опашка, който е празен списък. Това маркира края на данните.

Друг начин за да се опише горната структура е: [head | tail], където head е стойността на главата на списъка, а tail е опашката. Това е и синтаксисът, ако искаме да pattern match-ваме списъци:

[a | b] = [1, 2, 3]
#=> [1, 2, 3]

a
#=> 1
b
#=> [2, 3]

Горният пример няма да работи ако списъкът е празен:

[a | b] = []
#=> ** (MatchError) no match of right hand side value: []

Ако списъкът съдържа един елемент, обаче, ще работи:

[a | b] = [25]
#=> [25]

a
#=> 25
b
#=> []

Това е пряко следствие от представянето на списъка. Списък от един елемент е head със стойност елемента и указател към празния списък. Точно това match-нахме.

Рекурсивно обхождане на списък

Горната дефиниция ни дава възможност да пишем функции, които работят със списъци. Нека например напишем функция, която връща дължината на списък:

defmodule ListUtils do
 def length([]), do: 0
 def length([_head | tail]), do: 1 + length(tail)
end

Имаме 2 версии на функцията ListUtils.length/1:

 • Когато списъкът е празен, знаем че неговата дължина е 0 (това е и дъното на рекурсията).
 • Ако списъкът не е празен, то можем да го разделим на глава и опашка. Дължината му ще бъде 1 + <дължината на опашката>.

Ако извикаме горната функция за един списък, операциите които ще се извършат са:

ListUtils.length(["cat", "dog", "fish", "horse"])
= 1 + ListUtils.length(["dog", "fish", "horse"])
= 1 + 1 + ListUtils.length(["fish", "horse"])
= 1 + 1 + 1 + ListUtils.length(["horse"])
= 1 + 1 + 1 + 1 + ListUtils.length([])
= 1 + 1 + 1 + 1 + 0
= 4

Можем да имплементираме доста операции или обхождане и събиране на даден резултат чрез рекурсия върху списък. Обикновено имаме версия на действието върху празен списък, която се явява дъно на рекурсията или край на операцията и връщане на резултат и една или повече версии на функцията, които прилагат действието върху главата на списъка и рекурсивно извикват операцията над опашката. Това е много често използван шаблон при обработването на списъци.

Рекурсивно изграждане на списък

Аналогично можем и да изграждаме списъци чрез рекурсия, като ги дефинираме като “глава” и “опашка”:

a = [2, 3]
#=> [2, 3]

b = [1 | a]
#=> [1, 2, 3]

c = [1 | []]
#=> [1]

d = [a | [1]]
#=> [[2, 3], 1]

Нека напишем функция, която повдига всички елементи от един списък на квадрат:

defmodule Square do
 def of([]), do: []
 def of([head | tail]), do: [head * head | of(tail)]
end

Square.of([1, 2, 3, 4, 5])
#=> [1, 4, 9, 16, 25]

Логиката е следната:

 • Списъкът от квадрати на празен списък е празен списък.
 • Списъкът от квадрати на не-празния списък [head | tail] е списък с първи елемент head2 и опашка - списък от квадратите на tail.

Така рекурсивно можем да изграждаме списъци от други списъци.

Ако имаме един списък list и направим два нови списъка, използвайки list за опашка - [1, 2 | list] и [3, 4 | list], то ние ще преизползваме list - той няма да бъде копиран и в паметта ще съществува само веднъж.

а = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
#=> [1, 2, 3, 4, 5, 6]

b = [0 | a]
#=> [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
c = [-1 | a]
#=> [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

Вътрешно при представянето на b и на c не се прави копие на a, а се използва указател към a, което е много ефективно откъм памет, но има trade-off-а, че за да установим дължината на списъка трябва да го обходим.

В този контекст, винаги се опитвайте да добавяте елементи към началото на списък, тъй като така не се създават копия на списъка. Например не правете следното:

defmodule Fib do
 def bad_of(n), do: bad_fib(n, 0, 1, [])

 defp bad_fib(0, _current, _next, seq), do: seq

 defp bad_fib(n, current, next, seq) do
  bad_fib(n - 1, next, current + next, seq ++ [current])
 end
end

При горната имплементация ще се генерира копие на списъка seq когато се направи seq ++ [current]. Това се дължи на неизменимостта (immutability) на данните в Elixir. Тъй като няма как да се промени последният елемент на списъка да сочи към нов елемент се налага да се направи копие на списъка. По-оптималният вариант е следния:

defmodule Fib do
 def of(n), do: fib(n, 0, 1, [])

 defp fib(0, _current, _next, seq), do: seq |> Enum.reverse()

 defp fib(n, current, next, seq) do
  fib(n - 1, next, current + next, [current | seq])
 end
end

Така няма да имаме нито едно копиране докато изграждаме списъка и накрая просто се налага да го обърнем, което е нов списък, но изграден само веднъж.

Използването на конкатенация при списъци (list1 ++ list2) не е винаги толкова лошо нещо. За повече информация прочетете секция 2.2 от The Seven Myths of Erlang Performance. Ако, обаче, използваме конкатенацията без да се замислим ни грози опасност от лоша производителност. Прочетете повече за това тук

Имплементация на функцията map(list, fun)

Нека да видим как бихме имплементирали стандартния за функционалните езици map, използвайки горните похвати. Нека припомним, че map е функция, която приема списък и функция с един аргумент и връща нов списък с резултата от извикването на функцията върху всеки елемент от списъка:

defmodule ListUtils do
 def map([], _func), do: []
 def map([head | tail], func), do: [func.(head) | map(tail, func)]
end

ListUtils.map([1, 2, 3, 4, 5], fn x -> x * x end)
#=> [1, 4, 9, 16, 25]

Както виждате горната функция е обобщение на това, което направихме по-горе при рекурсивното изграждане на списъците. Затова и тази операция е стандартна във функционалното програмиране и е включена в стандартната библиотека чрез функцията Enum.map/2.

Имплементация на reduce(list, acc, func)

Друга интересна операция и обобщение на това което правихме при смятането на дължината на списъка е reduce (или accumulate, foldl, inject). Това е функция, която приема списък, начална стойност - акумулатор и функция и извиква функцията с аргументи акумулатора и всеки елемент от списъка. трябва да върне новата стойност на акумулатора:

defmodule ListUtils do
 def reduce([], acc, _func), do: acc
 def reduce([head | tail], acc, func), do: reduce(tail, func.(head, acc), func)
end

ListUtils.reduce(["cat", "dog", "horse"], 0, fn _head, acc -> 1 + acc end)
#=> 3

Това което ще се случи при горното извикване е следното:

add_one = fn _head, acc -> 1 + acc end
ListUtils.reduce(["cat", "dog", "horse"], 0, add_one)
= ListUtils.reduce(["dog", "horse"], 1, add_one)
= ListUtils.reduce(["horse"], 2, add_one)
= ListUtils.reduce([], 3, add_one)
= 3

Интересното е, че всичко това са стандартни примери за код където имаме нужда от някакъв променящ се state и за да избегнем писането на цикли използваме рекурсия. Преимуществото на рекурсията е, че имаме много добра дефиниция кое е състоянието, което се прехвърля между отделните итерации - аргументите на функцията. Няма как да използваме състояние (state), което е извън тези аргументи. Това прави кода ни по-четим, по-модулен и по-лесен за промяна.

Операцията reduce, също както map, е основна при работата със списъци в един функционален език и затова е включена в стандартната библиотека под името Enum.reduce. Също така, Enumerable протоколът изисква да бъде имплементирана единствено функцията reduce за даден тип, за да може всички функции от модула Enum да се свеждат до нея (каквато и да е рекурсивна операция може да се изрази с reduce). Повече информация на тук и тук.

Модула List

Elixir идва с модул съдържащ функции за работа със списъци. Този модул е List.

Функции за достъп

Модулът съдържа функции за лесен достъп до първия List.first/1 и последния List.last/1 елемент. Интересно е, че няма функция за достъп до произволен елемент. Такива функции, които предполагат линейно обхождане можем да намерим в модула Enum, за който ще говорим в следваща публикация.

Функции за “модификация”

За сметка на това, че нямаме функции за произволен достъп, имаме такива за промяна или добавяне на елемент на произволна позиция или изтриването му. Това са List.delete_at/2, List.update_at/3 която приема функция като действие за промяна и по-простата ѝ версия List.replace_at/3, която приема стойност и List.insert_at/3. Тези функции работят и с отрицателни индекси. Няколко примера с тях и други подобни функции от модула:

list = [:one, :two, :three, :four]
#=> [:one, :two, :three, :four]

list = List.insert_at(list, -1, :five)
#=> [:one, :two, :three, :four, :five]

list = List.insert_at(list, 20, :six)
#=> [:one, :two, :three, :four, :five, :six]

list = List.replace_at(list, 1, 2)
#=> [:one, 2, :three, :four, :five, :six]
list = List.replace_at(list, 2, 3)
#=> [:one, 2, 3, :four, :five, :six]

list = List.update_at(list, 2, &(&1 * 2))
#=> [:one, 2, 6, :four, :five, :six]

list = List.delete_at(list, -2)
#=> [:one, 2, 6, :four, :six]

list = List.delete(list, :four)
#=> [:one, 2, 6, :six]

{value, list} = List.pop_at(list, 0)
#=> {:one, [2, 6, :six]}

Функциите foldl и foldr

Интересно е, че List съдържа две reduce функции, които задължително приемат начален елемент. Функцията List.foldl/3 се държи като reduce, която имплементирахме в предишната секция, а List.foldr/3 обхожда елементите на списъка в обратен ред:

# 1 - 1 = 0; 2 - 0 = 2; 3 - 2 = 1; 4 - 1 = 3
List.foldl([1, 2, 3, 4], 1, fn el, acc -> el - acc end)
#=> 3

# 4 - 1 = 3; 3 - 3 = 0; 2 - 0 = 2; 1 - 2 = -1
List.foldr([1, 2, 3, 4], 1, fn el, acc -> el - acc end)
#=> -1

Как бихме имплементирали foldr? Ето една идея:

defmodule ListUtils do
 defdelegate foldl(list, acc, func), to: __MODULE__, as: :reduce

 def foldr(list, acc, func), do: list |> Enum.reverse() |> reduce(acc, func)

 def reduce([], acc, _func), do: acc
 def reduce([head | tail], acc, func), do: reduce(tail, func.(head, acc), func)
end

Тук пре-използваме ListUtils.reduce/3, която имплементирахме в предишната секция. Нашата версия на foldr е просто да предадем обърнат списък на reduce. За версията на foldl използваме нов синтаксис. Операцията defdelegate дефинира функция, която ще делегира изпълнението си на друга функция и ще предаде аргументите си към нея. И наистина:

ListUtils.foldl([1, 2, 3, 4], 1, fn el, acc -> el - acc end)
#=> 3

ListUtils.foldr([1, 2, 3, 4], 1, fn el, acc -> el - acc end)
#=> -1

Както казахме fold функциите са много мощен инструмент и всичко може да бъде изразено чрез тях. Имаме техни версии в List защото версията в Enum ще работи за всякакви колекции, а тези в List са оптимизирани за списъци. Ето и известните функции map и filter, имплементирани с fold/reduce:

defmodule ListUtils do
 defdelegate foldl(list, acc, func), to: __MODULE__, as: :reduce
 def foldr(list, acc, func), do: list |> Enum.reverse() |> reduce(acc, func)
 def reduce([], acc, _func), do: acc
 def reduce([head | tail], acc, func), do: reduce(tail, func.(head, acc), func)

 def map(list, func) do
  foldr(list, [], fn el, acc -> [func.(el) | acc] end)
 end

 def filter(list, predicate) do
  f = fn
   el, acc, true -> [el | acc]
   _, acc, false -> acc
  end

  foldr(list, [], fn el, acc -> f.(el, acc, predicate.(el)) end)
 end
end

ListUtils.map([1, 2, 3], &(&1 * &1))
#=> [1, 4, 9]

ListUtils.filter([1, 2, 3, 4, 5, 6], & rem(&1, 2) == 0)
#=> [2, 4, 6]

Други полезни функции

В модула има още няколко функции, за които е добре да знаем, защото могат да ни влязат в употреба.

Чест случай е, когато искаме да напишем функция, която работи както за единична стойност, така и за списък от стойности. Да речем:

defmodule TestSuite do
 def run(test), do: <implementation>
 def run(tests) when is_list(tests), do: <implementation>
end

В такива моменти бихме делегирали единичната имплементация към тази за списък:

defmodule TestSuite do
 def run(test), do: run([test])
 def run(tests) when is_list(tests), do: <implementation>
end

Но има и още по-прост вариант, да използваме List.wrap/1, която ако приеме списък го връща непроменен, но ако приеме друга стойност я слага в списък:

defmodule TestSuite do
 def run(tests) do
  tests
  |> List.wrap()
  |> <implementation-for-lists>
 end
end

Функцията List.duplicate/2 ни помага да си изградим списък от множество повтарящи се елементи:

List.duplicate(:me, 2)
#=> [:me, :me]

List.duplicate([1, 2, 3], 2)
#=> [[1, 2, 3], [1, 2, 3]]

А пък с List.flatten/1 можем да направим списък от списъци прост списък от стойности, премахвайки дълбочината:

[1, 2, 3] |> List.duplicate(2) |> List.flatten()
#=> [1, 2, 3, 1, 2, 3]

List.flatten([1, [2, [2, [4]], [4]]])
#=> [1, 2, 2, 4, 4]

Последната функция, която ще разгледаме тук е List.zip/1, която взима списък от списъци и комбинира елементите на тези списъци на еднакви позиции:

digits = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
lists = [1, 2, 3, 4, 5] |> List.duplicate(3)
#=> [[1, 2, 3, 4, 5], [1, 2, 3, 4, 5], [1, 2, 3, 4, 5]]

List.zip([digits | lists])
#=> [{0, 1, 1, 1}, {1, 2, 2, 2}, {2, 3, 3, 3}, {3, 4, 4, 4}, {4, 5, 5, 5}]

Интересно е, че List имплементира повечето си функции използвайки Erlang-ския модул :lists. Този модул има много повече полезни функции, за които можете да прочетете тук. Да речем имплементациите на foldl и foldr се съдържат в :lists. Също така повечето такива имплементации са BIF-ове (Built-In Functions) и имат добра производителност.

Списъци от символи (charlists)

Списък от числа, които са валидни ASCII condepoint-и ще бъде принтиран като поредица от символите, които отговарят на тях:

[83, 79, 83]
#=> 'SOS'

Всъщност ако низа 'SOS' с единични кавички е точно това - списък:

is_list('SOS')
#=> true

Един списък от числа ще бъде винаги представян като низ в единични кавички, ако всички тези числа са printaple ASCII condepoint-и:

[83, 79, 83]
#=> 'SOS'

[1, 83, 79, 83]
#=> [1, 83, 79, 83]

В модула List има функции свързани с charlist списъци:

# List.to_atom/1 и List.to_existing_atom/1 ще опитат да върнат атом от charlist:

List.to_atom([83, 79, 83])
#=> :SOS
List.to_atom([83, 79, 83, 1])
#=> :"SOS\x01"
List.to_atom([83, 79, 83, 1, :s])
#=> ** (ArgumentError) argument error

# List.to_integer/1 и List.to_float/1 ще опитат да върнат числа от charlist:

List.to_integer('54')
#=> 54
List.to_float('45.2')
#=> 45.2

List.to_string([83, 77, 69, 82, 67, 72])
#=> "SMERCH"

Можем да проверим дали списък е printable с List.ascii_printable?/1 или част от него с List.ascii_printable?/2:

List.ascii_printable?([83, 79, 83])
#=> true
List.ascii_printable?([83, 79, 83, 1])
#=> false
List.ascii_printable?([83, 79, 83, 1], 2)
#=> true
List.ascii_printable?([83, 79, 83, 1], 3)
#=> true
List.ascii_printable?([83, 79, 83, 1], 4)
#=> false

Много Erlang-ски функции приемат charlist като аргумент вместо низ. Това е така, защото низовете в Erlang са нещо сравнително ново. Като цяло низовете използват binary типа и са трудно съпоставими с charlist-ите, които са просто списъци. Важно е да знаем, че низове, дефинирани между единични кавички и низове, дефинирани между двойни са две съвсем различни неща. Запомнете, че когато използвате Erlang-ски функции, които би трябвало да изискват низ, те ще изискват charlist и може да се наложи трансформация от стринг към charlist. Има функция, която може да прави това : String.to_charlist/1. Пример за функция от Erlang-ски модул, която работи с charlist можете да намерите на много места, да речем в модула :file : :file.read_file('/tmp/some_file.txt').

Неправилни (improper) списъци

Както казахме в началото на тази публикация, списъкът представлява поредица от head стойност, която може да бъде каквато и да е стойност и tail стойност, която трябва да друг такъв списък.

 H T   H T   H T   H T   H T
+-+-+  +-+-+  +-+-+  +-+-+  +-+-+
|1| |-->|2| |-->|3| |-->|4| |-->|5| |
+-+-+  +-+-+  +-+-+  +-+-+  +-+-+

или

[1 | [2 | [3 | [4 | [5 | []]]]]]
#=> [1, 2, 3, 4, 5]

Стойността head може да бъде абсолютно всичко. Стойността tail е добре да бъде друг списък. Но може и да не бъде друг списък. Тя също може да е всичко:

[1 | [2 | [3 | [4 | [5 | 6]]]]]
#=> [1, 2, 3, 4, 5 | 6]

В този случай имаме improper list. Функциите, които работят със списъци обикновено не проверяват дали tail стойността е списък, а го очакват. Това би довело до грешки ако списъкът е неправилен:

list = [1 | [2 | [3 | [4 | [5 | 6]]]]]
#=> [1, 2, 3, 4, 5 | 6]

length(list)
#=> ** (ArgumentError) argument error
List.last(list)
#=> ** (FunctionClauseError) no function clause matching in List.last/1

Хубаво е да знаем, че Kernel.is_list/1 връща true даже ако списъкът е неправилен.

Най-лесно можете да получите improper list (при това без да го разберете) при конкатенация:

[1, 2, 3] ++ 4
#=> [1, 2, 3 | 4]

Няма функция, която проверява дали списък е proper, но лесно можем да си напишем такава:

defmodule ListUtils do
 def proper?(l) when is_list(l), do: is_proper?(l)

 defp is_proper?([]), do: true
 defp is_proper?([_h | t]), do: is_proper?(t)
 defp is_proper?(_), do: false
end


ListUtils.proper?([1, 2, 3])
#=> true
ListUtils.proper?([1, 2, 3] ++ 4)
#=>#=> false
ListUtils.proper?([])
#=> true
ListUtils.proper?([] ++ [])
#=> true
ListUtils.proper?([] ++ [] ++ 4)
#=> false
ListUtils.proper?([4])
#=> true
ListUtils.proper?([4 | 5])
#=> false

За какво можем да ползваме неправилни списъци?

Едно интересно приложение е да си генерираме безкрайни списъци:

defmodule ListUtils do
 def new_infinite(val, fun) do
  fn ->
   [val | new_infinite(fun.(val), fun)]
  end 
 end
end

lazy_ints = ListUtils.new_infinite(1, &(&1 + 1))
#=> #Function<0.26159329/0 in ListUtils.new_infinite/2>

[head | tail] = lazy_ints.()
#=> [1 | #Function<0.26159329/0 in ListUtils.new_infinite/2>]

head
#=> 1

[head | tail] = tail.()
#=> [2 | #Function<0.26159329/0 in ListUtils.new_infinite/2>]

head
#=> 2

В примера създаваме improper list, чиято опашка е е функция, която генерира списък. По този начин опашката не се създава веднага, а само когато функцията-опашка се извика при поискване. Това поведение прилича на поведението на потоците, за които ще говорим в следваща публикация.

Друго интересно приложение имаме, когато използваме списъците като iolist-и за IO операции. За това ще си говорим в публикацията на тема IO.

Заключение

Опитахме се да покрием максимално подробно темата за списъците, работата с тях и тяхната имплементация. В следващата публикация ще представим типа tuple или кортеж и типа keyword list, който представлява списък от двуелементни кортежи във вида {атом, стойност}.

Списъците са много важна структура във функционалното програмиране, която е дефинирана рекурсивно и е доста интуитивна за работа. Ще ползваме списъци често, а понякога ще се налага (Erlang модули) да използваме списъци и като поредица от символи. Съветваме ви да ги разучите подробно за да сте максимално запознати с тях и как и кога да не ги ползвате (внимавайте с конкатенациите).