Устройство и комуникация между процеси


Продължаваме по темата ‘процеси’. След като разгледахме защо и как са се появили в Erlang, как се създават и как си комуникират, сега е време да поговорим за тяхната имплементация и по-подробно да поговорим за комуникацията между тях.

Actor модела и Elixir процесите

Да разгледаме Actor модела за конкурентност. Както казахме той е повлиян от препращането на съобщения в Smalltalk и Simula. Създаден е от Carl Hewitt през 1973 година.

Идеята е следната:

 • Всичко е Actor. Подобно на обектно-ориентираната идеология : ‘всичко е обект’.
 • Всеки Actor чака за съобщения. Когато получи съобщение, той може:

  • Да изпрати краен брой съобщения към други Actor-и.
  • Да създаде краен брой нови Actor-и.
  • Да определи поведение, което ще се изпълни, когато получи следващо съобщение, адресирано към него.

Тези съобщения се предават асинхронно. Всеки Actor си има адрес, понякога наричан поща (mail box). По този начин Actor-и могат да комуникират само и единствено, когато знаят адресите си. Важно е да се отбележи, че горните поведения нямат определен ред и могат да се извършват паралелно.

Всичко това много прилича на модела на комуникация и поведение на процесите в Elixir. Именно затова често ще чуем или прочетем, че Erlang/Elixir имплементират или са базирани на Actor модела. Истината е че и Erlang и Actor модела са повлияни от едни и същи идеи.

Разликите са следните:

 • В Elixir не всичко е процес. Всяко парче код се изпълнява в процес, но типовете данни не са процеси. Както казахме има няколко слоя на езика. Функционалният слой, който се изпълнява в процесите няма нищо общо с Actor модела.
 • В Elixir при получаване на съобщения, кодът в самия процес е последователен.

Приликите са следните:

 • Процесите в Elixir се държат като Actor-и.

  • Чакат за съобщения от други процеси и реагират на тях.
  • При получено съобщение, могат да изпратят нови съобщения до други процеси.
  • При получено съобщение, могат да създадат краен брой други процеси.
  • При получено съобщение, могат да заложат поведение за следващо съобщение.
 • Процесите в Elixir имат опашка за получените съобщения - mail box.
 • Процесите в еликсир имат адреси (PID) и само процеси, знаещи адресите си могат да комуникират помежду си.

В заключение, можем да кажем че Elixir процесите са Actor-и, но кодът който се изпълнява в тях е функционален и не е базиран на Actor модела.

Устройство на процес

Ще използваме следната диаграма:


alt text


Можем да кажем че процесът е изграден от следните части:

Контролен блок

Тук се държи адреса на процес, PID-а. Също и състояние - дали чака или пък се изпълнява в момента. Възможно е да реферираме процес и по име, което също се държи тук. Пример:

defmodule Responder do
 def run do
  Process.register(self(), :responder)

  receive do
   {pid, :ping} when is_pid(pid) -> send(pid, :pong)
   {pid, anything} when is_pid(pid) -> send(pid, "I received #{anything}.")
  end
 end
end

Сега можем да направим това:

spawn(Responder, :run, [])

send(:responder, {self(), :ping})

receive do
 :pong -> IO.puts("PONG!")
end
# PONG!

Можем да видим всички регистрирани имена с Process.registered/0.

В контролния блок се държат още характеристики на процеса. Можем да ги видим с Process.info/1.

spawn(Responder, :run, [])
:responder |> Process.whereis |> Process.info

[
 registered_name: :responder, current_function: {Responder, :run, 0},
 initial_call: {Responder, :run, 0}, status: :waiting, message_queue_len: 0,
 messages: [], links: [], dictionary: [], trap_exit: false,
 error_handler: :error_handler, priority: :normal, group_leader: #PID<0.50.0>,
 total_heap_size: 233, heap_size: 233, stack_size: 2, reductions: 3,
 garbage_collection: [
  max_heap_size: %{error_logger: true, kill: true, size: 0},
  min_bin_vheap_size: 46422, min_heap_size: 233, fullsweep_after: 65535,
  minor_gcs: 0
 ],
 suspending: []
]

Stack

Всеки процес си има собствен стек на изпълняващи се функции, техните параметри и return адреси. При създаването на процеса този стек е изключително малък, но може да расте. Както виждате на диаграмата, докато има свободно място, stack-ът може да се разширява надолу.

Heap

При стартиране на процеса, heap-ът му също е малък, но може да се разширява нагоре, докато има свободно пространство.

Тук се намира и опашката от идващи съобщения на процеса. Тук се пазят непроменимите структури като списъци, кортежи, както и числа с плаваща запетая, малки binary-та (под 64 байта). За по-големите, Refc binary-а се пазят само указателите ProcBin. В binaries описахме как работи тази споделена памет, сочена от тези указатели.

Опашка от идващи съобщения

Казахме, че така наречената пощенска кутия на процеса е опашка. Тази опашка може да се разширява, докато има памет за това. В опашката са съобщенията, които процесът е получил в реда на пристигането си.

Ако няма съобщения в опашката, receive блокира процеса и чака, докато се получи поне едно ново съобщение.

Когато пристигне ново съобщени, то се слага в тази опашка. Когато процесът стане активен, съобщението се match-ва към условията в receive. Ако има успех, то се премахва от опашката.

Ако съобщението не успее да се match-не, то се запазва за изчакване. Този алгоритъм се повтаря за следващото съобщение и така, докато опашката стане празна. В този момент изчакващите съобщения се връщат в опашката, и ще бъдат съпоставени на клаузите в receive при получаване на следващо съобщение.

Колкото повече такива не-match-нати съобщения се застоят в опашката, толкова по-бавен ще става receive алгоритъмът, защото при ново съобщение винаги ще пробва старите първо. Освен това, те ще заемат място в паметта на процеса.

spawn(Responder, :run, [])

1..200 |> Enum.map(fn n -> send(:responder, "junk#{n}") end)

:responder |> Process.whereis |> Process.info(:messages)
# {:messages, [...]}

В този пример изпращаме 200 нежелани съобщения към :responder. Можем да ги видим като използваме Process.info(pid, :messages).

send(:responder, {self(), :ping})

При получаване на горното, очаквано от :responder съобщение, всички тези 200 съобщения-боклук, ще трябва да бъдат match-нати първо, което не е хубаво. Именно затова е хубаво да знаете какво очакват процесите, към които изпращате съобщения. И да не им изпращате неща, които никога няма да се обработят.

Начин за справяне с нежелани съобщения е:

defmodule Responder do
 def run do
  Process.register(self(), :responder)

  receive do
   {pid, :ping} when is_pid(pid) -> send(pid, :pong)
   {pid, anything} when is_pid(pid) -> send(pid, "I received #{anything}.")
   anything -> IO.puts("Unexpected message received : #{anything}")
  end
 end
end

spawn(Responder, :run, [])

send(:responder, "junk")
# Ще видим 'Unexpected message received : junk'

Понякога, обаче receive блокът на процес може да се променя с получаване на нови съобщения. Тогава не знаем какво ще бъде match-нато в бъдеще и е добре да си пазим не-match-натите съобщения. Което ни напомня, че не сме разглеждали процеси, които могат да match-нат повече от едно съобщение, преди да завършат съществуването си.

Процеси очакващи множество съобщения

След като съобщение е match-нато в receive, кодът асоцииран с match-натата клауза се изпълнява. В този момент процесът излиза от receive и тъй като няма повече логика, прекратява съществуването си.

Това значи, че ако искаме процес да започне да чака за ново съобщение, след като е match-нал текущото, трябва пак да сложим receive.

defmodule Responder do
 def run do
  wait()
  wait()
 end

 defp wait do
  receive do
   {pid, :ping} when is_pid(pid) -> send(pid, :pong)
   {pid, anything} when is_pid(pid) -> send(pid, "I received #{anything}.")
   anything -> IO.puts("Unexpected message received : #{anything}")
  end
 end
end

pid = spawn(Responder, :run, [])

Process.alive?(pid)
# true

send(pid, {self(), "Hey!"})
receive do
 msg -> IO.puts(msg)
end
# Ще видим 'I received Hey!'

Process.alive?(pid)
# true

send(pid, {self(), :ping})
receive do
 msg -> IO.puts(msg)
end
# Ще видим 'pong'

Process.alive?(pid)
# false

Примерът не е сложен. Process.alive?/1 връща true, ако процесът с даден PID съществува, иначе връща false. След като изпратим първото съобщение, процесът продължава да съществува и очаква второ. След второто успешно match-нато съобщение, процесът излиза от run и прекратява съществуването си.

Като използваме рекурсия можем да имаме дълго живеещи процеси:

defmodule Responder do
 def run do
  receive do
   {pid, :ping} when is_pid(pid) ->
    send(pid, :pong)
    run()
   {pid, anything} when is_pid(pid) ->
    send(pid, "I received #{anything}.")
    run()
   anything ->
    IO.puts("Unexpected message received : #{anything}. Exiting!")
  end
 end
end

По този начин процесът ще може да отговаря на съобщения постоянно. Ако получи съобщение, което не е очаквал, ще прекрати изпълнението си. Тук се възползваме от tail call оптимизацията вградена в Elixir.

1..10
|> Enum.map(fn _ -> send(pid, {self(), :ping}) end)
|> Enum.each(fn _ -> receive do msg -> IO.puts(msg); end end)

# Ще видим 'pong' 10 пъти

send(pid, "Bye")
# Unexpected message received : Bye. Exiting!
Process.alive?(pid)
# false

Използване на receive с timeout

Нека да направим процес, който на съобщение - положително число, ни връща N-тото число на Фибоначи.

defmodule Fibonacci do
 def run do
  receive do
   {pid, n} when is_pid(pid) and is_number(n) and n > 0 ->
    send(pid, nth(n))
   {pid, _} when is_pid(pid) ->
    send(pid, "I CAN'T COMPILE!")
   anything ->
    IO.puts(:stderr, "Bad query #{anything}")
  end

  run()
 end

 defp nth(1), do: 1
 defp nth(2), do: 1
 defp nth(n), do: nth(n - 1) + nth(n - 2)
end

Функцията run е предназначена за стартиране на процес. Чака се за съобщение. Ако съобщението е PID и положително число се смята резултата от nth/1 и се праща на процеса с PID, подадения pid. В другите случаи сме уведомени че заявката не е валидна. С рекурсия постигаме run loop и процесът ще може да работи при множество извиквания. Нека да видим:

pid = spawn(Fibonacci, :run, [])

send(pid, {self(), 10})
receive do msg -> IO.puts(msg); end
# 55

Работи! Сега нека да пробваме с по-голямо число - 50:

send(pid, {self(), 50})
receive do msg -> IO.puts(msg); end

Тази заявка отнема доста време. Текущият процес забива на receive. Има начин да напишем receive така, че ако чакането отнеме прекалено много време да се изпълни някакъв код и да излезем от receive:

send(pid, {self(), 50})
receive do
 msg -> IO.puts(msg)
after
 3000 -> IO.puts("Tired of waiting. Bye!")
end

Така след 3 секунди (времето е в милисекунди) текущият процес ще се откаже да чака, ще изпълни кода в after и ще излезе от receive.

Между другото after работи и с атома :infinity. Поведението е абсолютно същото като в случая, в който въобще не слагаме after.

С receive и after можем да имплементираме sleep функция:

sleep = fn(time) ->
 receive do
 after
  time -> :ok
 end
end

sleep.(2000)
# Текущият процес ще забие за 2 секунди.

По този начин е имплементирана :timer.sleep/1, която пък се ползва от Process.sleep/1.

Друг интересен случай е когато подадем 0 на after. Така можем да имплементираме recieve, който извлича всички съобщения на процеса от опашката със съобщения, и ако е празна, не забива:

defmodule Flusher do
 def flush_it do
  receive do
   msg ->
    IO.puts(msg)
    flush_it()
  after
   0 -> :ok
  end
 end
end

pid = spawn(Fibonacci, :run, [])
1..10 |> Enum.each(fn n -> send(pid, {self(), n}) end)
Flusher.flush_it
# Ще видим числата на Фибоначи до 10-тото и процесът няма да забие

Всъщност има такава помощна функция в iex, която се казва flush/0.

Освобождаване на паметта на процесите (GC)

Всеки процес има свое собствено освобождаване на паметта. Отделно, както сме споменавали, има обща памет за Refc двоичните данни, която си има собствен Reference Counting Garbage Collection алгоритъм.

GC на heap-а на процесите

Освобождаването на паметта (GC) за heap-овете на процесите е главно generational. Това значи, че Garbage Collector-ът разделя паметта на две поколения - старо и ново. Това разделение е базирано на идеята, че ако обект в паметта остане след цикъл на GC-то, то шансът да бъде премахнат скоро е малък.

Новото поколение се състои от скоро-създадена информация, а старото от информация, която не е била премахната след даден брой цикли на GC. Това разделени помага на GC, като се намаляват ненужни цикли върху старото поколение информация.

GC-то на процесите в Elixir използва две стратегии - generational, която споменахме и fullsweep. Както споменахме, generational стратегията работи само върху новата генерация от обекти в паметта, докато fullsweep стратегията работи върху всички обекти.

Нека разгледаме алгоритъма на освобождение на паметта:

Случай 1:

При кратко живеещи процеси, които не използват heap, по-голям от min_heap_size стойността на VM, няма освобождаване на паметта. Когато тези процеси ‘умрат’, цялата паметта е освободена от GC.

Случай 2:

При процес, който използва памет повече от min_heap_size, имаме следното поведение:

 1. Процесът е създаден (spawn)
 2. Първоначално се използва fullsweep GC стратегия, тъй като още нямаме ново и старо поколение.
 3. На този етап имаме нови и стари поколения, използва се generational GC.
 4. Повтаряме (3)
 5. Процесът се унищожава и паметта му е изчистена.
spawn -> fullsweep GC -> generational GC -> generational GC -> ... -> end

Този случай е валиден за процеси, които не живеят извънредно дълго.

Случай 3:

Когато процес е активен за прекалено дълго време, fullsweep стратегията може да се активира отново. Това се случва след определен брой generational GC цикли. Има флаг за този брой - fullsweep_after. Когато брояч наречен minor_gcs, който се увеличава на всеки цикъл, стигне този брой имаме fullsweep GC цикъл.

Други случаи, когато се изпълнява fullsweep GC, са когато процесът не е способен да си освободи достатъчно памет при нужда или когато извикаме :erlang.garbage_collect(pid).

spawn -> fullsweep GC -> generational GC -> generational GC -> ... -> fulswwep GC -> ... -> end

Тези флагове и стойности могат да се видят за даден процес така:

Process.info(pid, :garbage_collection)
{
 :garbage_collection,
 [
  max_heap_size: %{error_logger: true, kill: true, size: 0},
  min_bin_vheap_size: 46422, min_heap_size: 233, fullsweep_after: 65535,
  minor_gcs: 0
 ]
}

Случай 4:

Когато се наложи fullsweep GC, защото няма достатъчно памет и се окаже, че GC не може да освободи нужната памет, heap-ът на процеса се увеличава.

В заключение, това че всеки процес си има собствен GC прави Elixir толкова responsive език. Обикновено Garbage Collector-ите на процесите работят с малко данни. Нищо не ни пречи да използваме само един процес и да натоварваме Garbage Collector-а му. Идеологията около Erlang/Elixir поощрява ползването на множество процеси и разделянето на програмата на малки, комуникиращи си компоненти.

GC на refc паметта

В тази памет Garbage Collector-ът изчиства само обекти чиито референции са нула. Това е много бърза стратегия, защото е лесно да се отделят обектите за изчистване. Точно в тази памет, обаче, са възможни memory leak-ове по доста лесен начин.

Преди споменахме, че sub-binary обектите не са копия на refc binary обектите, а просто указатели, но те също увеличават reference counter-а на двоичната структура. Трябва да се внимава с тях, защото заради някакъв малък низ, част от прочетен в паметта файл, е възможно целият файл да престои прекалено дълго в паметта.

Друг опасен случай е, когато имаме някой много лек, но дълго-съществуващ процес, през който е преминало огромно binary. Даже и да не се ползва това binary в него, ако данните в паметта му са малко, Garbage Collection няма да се случи. Не забравяйте, че той държи само един много малък и евтин обект - ProcBin-указателя в паметта си. Заради този указател, обаче, цялото refc binary може да се задържи за дълго, даже вечно.

Тази споделена памет е важна, най-често съобщенията между процеси са, или включват низове. Ако тези низове са големи, те не се копират от памет на процес в памет на процес. Само нов ProcBin се създава в процеса-получател. Това е много добра оптимизация, но трябва да бъдем внимателни.

Това е всичко за сега. В следващата статия ще говорим за връзки между процеси и наблюдение между процеси. Ще си поговорим и какво става, когато възникнат грешки при изпълнение в процеси.