Meta-програмиране в Elixir част 1


Какво всъщност е мета програмиране? Накратко, това е възможноста да пишем код, който пише код. Тъй като това е една от онези дефиниции, които не успяват много успешно да обяснят за какво точно става въпрос, нека да видим няколко примера за приложения на мета програмирането.

Автоматизирано създаване на функции

Мета програмирането позволява да се автоматизира генерирането на множество функции с подобна или една и съща имплементация. Нека например си представим как би изглеждало генерирането на HTML като код на Elixir:

html do
 head do
  title do
   text "Hello To Our HTML DSL"
  end
 end
 body do
  h1 class: "title" do
   text "Introduction to metaprogramming"
  end
  p do
   text "Metaprogramming with Elixir is really awesome!"
  end
 end
end

Принципно нищо не ни пречи да имплементираме горните функции без мета програмиране, но ще трябва за всеки HTML таг да напишем функция, която да прави едно и също. Много по-лесно би било да имаме списък от всички тагове в един файл и от него да генерираме всички нужни функции. Това може да стане лесно с мета програмиране и няма да ни е нужен никакъв допълнителен инструмент, освен Elixir. В други езици, подобен проблем обикновенно се решава чрез инструменти като Makefiles и допълнителни скриптове.

Дефиниране на DSL-и

Мета програмирането позволява да дефинираме нови “езици”, които решават някакъв специфичен проблем. Нека например видим библиотеката Ecto, която позволява да се пишат SQL заявки като код на Elixir:

from o in Order,
where: o.created_at > ^Timex.shift(DateTime.utc_now(), days: -2)
join: i in OrderItems, on: i.order_id == o.id

Горният код ще генерира SQL от следният вид:

SELECT o.*
FROM orders o
JOIN order_items i ON i.order_id = o.id
WHERE o.created_at > '2017-04-28 14:15:34'

Както виждате можем да пишем SQL код директно в Elixir! Забележете, че това е синтактично валиден код, но без да се пренапише няма да може да се компилира. Тук дори и да искаме няма да може да се разминем от мета програмирането за да постигнем горният синтаксис. Това което макроса from прави е да пренапише аргументите, които му се подават към специална структура, която после се използва за да се конструира финалният SQL. Преимуществата на горния подход, са че заявките могат много лесно да се разделят на малки, части които да се комбинират:

def orders(from_date) do
 from o in Order,
 where: o.created_at > ^from_date
 join: i in OrderItems, on: i.order_id == o.id
end

def user_orders(from_date, user_id) do
 from o in orders(from_date),
 where: o.user_id == ^user_id
end

Както виждате във функцията user_orders, където искаме да имаме допълнително филтриране по потребителя направил заявката, можем да преизползваме функцията orders и единствено да добавим филтрирането по потребител.

Използването на DSL език за заявки към базата данни има и други преимущества:

 • Автоматично санитизиране на данните и защита от SQL injections
 • Валидиране на заявките по време на компилация
 • По-лесна поддръжка на различни бази данни

Въведение в Abstract Syntax Tree

Мета програмирането в Elixir става чрез дефинирането на макроси. Това са функции, които приемат като аргументи код и връщат код като резултат, като кода е във формата на Abstract Syntax Tree или AST.

Почти всеки един език за програмиране по един или по друг начин използва AST, но в много случаи потребителите на езика нямат достъп до него. Обикновенно AST се използва като междинно представяне преди кода да бъде компилиран до машинни инструкции. В Elixir обаче, не само че имаме достъп до AST, но и това AST е представено чрез стандартните структури от данни, с които вече се запознахме.

Реално мета програмирането се извършва чрез манипулация на AST-то генерирано по време на компилация и затова е и много важно да запомним, че мета програмирането се извършва само по време на компилация. Това значи, че веднъж компилиран, кода не може да бъде променян, за разлика от Ruby например. Това може да звучи, като сериозно ограничение, но реално се оказва, че е напълно достатъчно в повечето случаи и при всички положения подобрява бързината на езика многократно. Все още не съм установил ситуация, където да ми е трябвала манипулация на кода по време на изпълнение и мисля, че авторите на езика са направили много добър trade-off.

Нека да разгледаме малко примери за това как изглежда AST. За да получим AST на някакъв Elixir код, можем да използваме макроса quote. Например:

iex> quote do: 1 + 2
{:+, [context: Elixir, import: Kernel], [1, 2]}
iex> quote do: div(10, 2)
{:div, [context: Elixir, import: Kernel], [10, 2]}

Както виждате, AST представлява кортежи от тройки, които имат следният формат:

{<име на функция>, <контекст>, <списък от аргументи>}

Този формат може много да ви напомни на Lisp и ще сте напълно прави. Реално в Lisp, кода се представя по много подобен начин и от там идва и идеята, че в Lisp кода всъщност са просто данни. За разлика от Lisp обаче, в Elixir имаме приятен синтаксис, който се преобразува в AST от компилатора и само ако искаме да правим мета програмиране се налага да работим със странния “префиксен” начин да представяне на код.

Да видим някои по-сложни примери:

iex> quote do: 1 + 2 * 3
{:+, [context: Elixir, import: Kernel],
 [1, {:*, [context: Elixir, import: Kernel], [2, 3]}]}

Ако разпишем горното дърво ще видим, че приоритета на операциите е правилен:

{:+, _, [
 1,
 {:*, _, [2, 3]}
]}

Както виждате умножението е в отделно под-дърво от събирането. Да видим как би изглеждало AST-то на HTML езика, който разгледахме по-рано:

iex> quote do
...> html do
...>  head do
...>   title do
...>    text "Hello To Our HTML DSL"
...>   end
...>  end
...> end
...> end
{:html, [],
 [[do: {:head, [],
  [[do: {:title, [], [[do: {:text, [], ["Hello To Our HTML DSL"]}]]}]]}]]}

Тъй като нашият DSL е валиден Elixir код, то той може да бъде компилиран до AST. Респективно ние можем да модифицираме това AST към друго валидно AST, което вече компилатора ще преобразува във BEAM byte code. Нека да видим как става това модифициране на AST-то.

Въведение в макросите

Макросите са функции, които приемат като аргумент AST и връщат AST. Нека да разгледаме един най-прост пример: да дефинираме макрос, който обръща плюс с минус и умножение с деление.

defmodule MathChaosMonkey do
 defmacro swap_ops(do: {:+, context, arguments}) do
  {:-, context, arguments}
 end

 defmacro swap_ops(do: {:-, context, arguments}) do
  {:+, context, arguments}
 end

 defmacro swap_ops(do: {:/, context, arguments}) do
  {:*, context, arguments}
 end

 defmacro swap_ops(do: {:*, context, arguments}) do
  {:/, context, arguments}
 end
end

Нека сега да тестваме нашия макрос:

iex> MathChaosMonkey.swap_ops do
...> 1 + 2
...> end
-1
iex> MathChaosMonkey.swap_ops do
...> 10 * 2 + 1
...> end
19
iex> MathChaosMonkey.swap_ops do
...> 10 * 2
...> end
5.0

Както виждаме успяхме да сътворим пълна бъркотия в аритметичните операции. Нещо, което е важно да се отбележи е че за разлика от езици като Ruby, макросите имат много ясно поле на действие, т.е. няма как да направим глобална промяна във runtime-а. Всички макроси имат ефект единствено в модулите, които са require-нати и използвани.

Примерът по-горе е доста опростен и напълно безполезен в реални условия. За да можем да дефинираме използваеми макроси по лесен начин, има помощни функции, които ни позволяват да работим без да слизаме на ниво AST структурата. Това е функцията unquote, която взема AST структура и я интерпретира в текущия контекст. Нека да разгледаме един пример:

iex> value = 12
12
iex> quote do
...> 1 + 2 * value
...> end
{:+, [context: Elixir, import: Kernel],
 [1, {:*, [context: Elixir, import: Kernel], [2, {:value, [], Elixir}]}]}
iex> quote do
...> 1 + 2 * unquote(value)
...> end
{:+, [context: Elixir, import: Kernel],
 [1, {:*, [context: Elixir, import: Kernel], [2, 12]}]}

Нека да разгледаме друг пример, които ще дефинира функции за умножение на числа по някаква стойност:

defmodule Multiplier do
 defmacro of(value) do
  quote do
   def unquote(:"multiplier_#{value}")(expr) do
    expr * unquote(value)
   end
  end
 end
end

defmodule Math do
 require Multiplier

 Multiplier.of(5)
end

Math.multiplier_5(2) # => 10

Както виждате успяхе да напишем макрос, който да генерира функция, която има поведение зависещо от аргументите, които подадохме на макроса.

Дефиниция на while

Нека да разгледаме един по-интересен пример: да дефинираме while цикъл. Това ще рече, да подкараме следният код в Elixir:

defmodule Fib do
 def async_fib(n) do
  spawn(fn -> fib(n) end)
 end

 def sync_fib(n) do
  pid = async_fib(n)
  while(Process.alive?(pid)) do
   IO.puts "Waiting..."
   sleep(1)
  end
  IO.puts "Done!"
 end

 defp fib(0), do: 0
 defp fib(1), do: 1
 defp fib(n), do: fib(n-1) + fib(n-2)
end
defmodule Loops do
 defmacro while(expression, do: block) do
  quote do
   try do
    for _ <- Stream.cycle([:ok]) do
     if unquote(expression) do
      unquote(block)
     else
      throw :break
     end
    end
   catch
    :break -> :ok
   end
  end
 end
end

defmodule Fib do
 require Loops

 def async_fib(n) do
  spawn(fn -> fib(n) end)
 end

 def sync_fib(n) do
  pid = async_fib(n)
  Loops.while(Process.alive?(pid)) do
   IO.puts "Waiting..."
   Process.sleep(1000)
  end
  IO.puts "Done!"
 end

 defp fib(0), do: 0
 defp fib(1), do: 1
 defp fib(n), do: fib(n-1) + fib(n-2)
end

iex> Fib.sync_fib(40)
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Done!
:ok

Както виждате успяхме да създадем while конструкция, която е подобна на циклите в другите езици. Добре е да се отбележи, че следният код няма да работи:

defmodule Bottles do
 def sing(n) do
  i = 0
  while(i < n) do
   IO.puts "#{n} bottles hanging on the wall"
   IO.puts "If one bottle crashes on the floor, there will be..."
   i = i - 1 # Won't change the binding in the condition of the loop
  end
  IO.puts "No bottles hanging on the wall"
 end
end

Тъй като променливите има строго дефиниран scope и данните са неизменими, в горния пример i = i - 1 няма да промени условието i < 10, тъй като unquote ще вземе стойността на i преди while макроса и ако променим тази стойност вътре в болка, то тя няма да се отрази при втория цикъл. За да илюстрираме по-ясно това нека да пренапишем горния макрос с рекурсия:

defmodule Loops do
 defmacro while(expr, do: block) do
  quote do
   Loops.run_loop(fn -> unquote(expr) end, fn -> unquote(block) end)
  end
 end

 def run_loop(expr_body, loop_body) do
  case expr_body.() do
   true ->
    loop_body.()
    run_loop(expr_body, loop_body)
   _ ->
    :ok
  end
 end
end

В горната имплементация си разделяме цикъла на условие и на тяло и ги “обвиваме” във функции, за да можем да ги изпълняваме когато искаме. Всяка от тази функции си има локален binding на променливите с нея и този binding не може да бъде променян от външните функции.