Модули и функции


Организацията на кода в Elixir става чрез модули. Модулите групират множество функции. Често тези функции са логически свързани и името на модула отразява това. Например функциите в модула List работят със списъци, а тези дефинирани в модула String, оперират над низове.

[...]