Грешки и Вход-Изход


Видяхме какво представлява Elixir вътре в процесите. Имаме някаква идея какво представлява Elixir като множество комуникиращи си процеси (ще разберем повече в следващата публикация). Тъй като всяка програма си комуникира по някакъв начин с външния свят ще обърнем внимание на Elixir и в контекста на външния свят.

Ще разгледаме какво представляват грешките в Elixir. Най-често те биха възникнали когато програмата ни няма контрол над даден проблем. В повечето случаи такъв проблем възниква именно извън нея.

Ще разгледаме и модулите свързани с писане и четене на файлове както и принтирането и четенето от терминала.

Грешки

Грешките в Elixir са предназначени за ситуации, които никога не би трябвало да се случат при нормални обстоятелства. Когато програмата зависи нещо външно (service-и, файлова система), а то не е достижимо, когато имаме проблем с ресурсите и конфигурацията, от които нашата програма зависи.

Да речем грешен input от потребител не е такава ситуация.

‘Вдигане’ на грешка

Грешка се ‘вдига’ с raise:

raise "Ужаст!"
#=> (RuntimeError) Ужаст!

По подразбиране, ако не подадем тип на грешката на raise, тя е RuntimeError. Можем да ‘вдигнем’ грешка и с тип, без съобщение:

raise RuntimeError
#=> (RuntimeError) runtime error

Както и с тип на грешката и съобщение:

raise ArgumentError, message: "Грешка, брато!"
#=> (ArgumentError) Грешка, брато!

Elixir идва с набор от грешки за различни случаи, които можете да видите в документацията под EXCEPTIONS.

Грешките в Elixir не са препоръчителни за употреба. Имат славата на GOTO/спагети програмиране и наистина е хубаво да помислим дали има нужда от тях в дадена ситуация.

Прието е функции, при които има проблем, да връщат {:error, <причина>}, а ако се изпълняват с успех и имат резултат - {:ok, <резултат>}.

Имената на функции, които биха могли да ‘вдигнат’ грешка, обикновено завършват на !. Ако имаме SomeModule.some_function/1, която връща {:ok, result} или {:error, reason} и искаме да дефинираме същата, но при успех връщаща result, а при неуспех, ‘вдигаща’ грешка, ще я именоваме SomeModule.some_function!/1. В секцията за вход-изход ще видим, че функциите идващи с езика следват тази конвенция.

Прихващане на грешка

Можем да ‘прихванем’ грешка, използвайки try/rescue блок:

try do
 1 / 0
rescue
 [RuntimeError, ArgumentError] ->
  IO.puts("Няма да стигнем до тук.")
 error in [ArithmeticError] ->
  IO.puts("На нула не се дели, #{error.message}")
 any_other_error ->
  IO.puts("Лошаво... #{any_other_error.message}")
else
 IO.puts("Няма грешка.")
after
 IO.puts("Finally!")
end

Примерът по горе показва няколко вида прихващане. Прихващането е pattern match-ване.

Първият пример е чрез списък от тип грешки, докато във втория, виждаме как от този списък да си вземем грешката в променлива. Накрая хващаме всички типове, които не сме описали досега в променливата any_other_error.

Имаме и after клауза, която винаги ще се изпълни след като try функцията завърши, няма значение, дали е имало грешка или не. Другата интересна клауза в примера е else. Тялото ѝ се изпълнява само ако не е възникнала грешка в тялото на try.

Създаване на нови типове грешки

Можем да създадем и нови типове грешки. Подобно на структурите, нова грешка се дефинира като част от модул:

defmodule VeryBadError do
 defexception message: "Лошо!!!"
end

Сега можем да я ‘вдигнем’:

try do
 raise VeryBadError
rescue
 error in VeryBadError ->
  IO.puts(inspect(error, structs: false))
end
#=> %{__exception__: true, __struct__: VeryBadError, message: "Лошо!!!"}

Както виждате, грешките са структури с още едно тайно поле - __exception__. То има стойност true.

Throw/Catch

Тези две конструкции НЕ ТРЯБВА да се ползват. Има библиотеки, които поради някакво стечение на обстоятелствата е възможно да ги ползват, но ги избягвайте. Ние ви ги показваме за да ви кажем: не ги ползвайте!

С throw ‘подхвърляме’ стойност, която може да се ‘хване’ по-късно:

try do
 throw 5
catch
 x -> IO.puts(x)
end
#=> 5

Сега - забравете за тях и не ги ползвайте.

В заключение

Тази секция е доста кратка. Идеята ѝ е да ни запознае с грешките в Elixir и да ни каже - не ги ползвайте.

Два факта:

 1. В кода на mix няма прихващане на грешки.
 2. В кода на компилатора на Elixir има точно пет прихващания. Все пак това е компилатор и там се случват доста магически неща.

Ако започнете да създавате нов тип за грешки се замислете.

В Erlang/Elixir кодът върви в изолирани процеси. Идеологията е - ‘остави го да се счупи’.

Това е така защото тези процеси са наистина изолирани и не споделят състояние. Ако един падне, друг ще бъде вдигнат на негово място и така ако е имало проблем, възникнал runtime, той ще се изчисти. Няма защо ние да правим това.

Важно е да запомните, че писането на нови типове грешки е нещо, което Elixir програмистите НЕ правят. Същото се отнася и за ‘прихващането’ им.

Вход-изход

Ще разгледаме няколко модула от стандартната библиотека, като IO и File и ще видим как да ги ползваме за да четем и пишем.

Изход с IO.puts/2 и IO.write/2

Досега ползвахме IO.puts/2 за да извеждаме текст на стандартния изход. Може би се чудите защо написахме функцията като функция на два аргумента. Това е защото тя е такава, просто първият, device има стойност по подразбиране. Засега няма да разглеждаме тази стойност. Тя е свързана с комуникацията между процеси. Това, което ще направим е да подадем други стойности:

IO.puts("По подразбиране пишем на стандартния изход.")
IO.puts(:stdio, "Можем да го направим и така.")
IO.puts(:stderr, "Или да пишем в стандартния изход за грешки.")

Всъщност puts се държи по същия начин като друга функция в IO - write. Разликата е, че puts слага нов ред след текста, който ѝ е подаден.

IO.write(:stderr, "Това е грешка!")

chardata

Както казахме, първият аргумент на write и puts е device. Вторият е нещо от тип chardata.

Какво е chardata? В статията Списъци и потоци споменахме за iolist, по-познат като iodata в Elixir. Този тип е доста подобен.

Следните стойности са chardata:

 • Низ, да речем "Далия".
 • Списък от codepoint-и, да речем [83, 79, 0x53] или [?S, ?O, ?S] или 'SOS'.
 • Списък от codepoint-и и низове - [83, 79, 83, "mayday!"].
 • Списък от chardata, тоест списък от нещата в горните три точки : [[83], [79, ["dir", 78]]].

Подавайки chardata на функции като IO.puts/2 и IO.write/2, можем да избегнем конкатенация на низове, което е винаги хубаво нещо. Така няма копиране в паметта, данните се изпращат направо където е нужно. Като цяло това е едно от чудесата на Erlang/Elixir, ползвайте го вместо конкатенирани или интерполирани низове, когато можете.

В IO има функция, която трансформира chardata в низ.

IO.chardata_to_string([1049, [1086, 1091], "!"])
# "Йоу!"

Вход с IO.read/2, IO.gets/2, IO.getn/2 и IO.getn/3

Функцията read също взима device като първи аргумент (което е или атом, да речем :stdio или PID на процес). Вторият аргумент може да бъде:

 • Атомът :all - значи да се изчете всичко идващо от device-а, докато не се достигне EOF, тогава се връща празен низ.
 • Атомът :line - прочита се всичко до нов ред или EOF. При EOF, функцията връща :eof.
 • Цяло число, по голямо от нула - прочита толкова символа от device или колкото може преди да достигне EOF.

Функцията връща прочетеното:

IO.read(:line)
Хей, Хей<enter>
#=> "Хей, Хей\n"

Много подобна е и функцията IO.gets/2. Тя приема prompt като втори аргумент и чете до нов ред:

IO.gets("Кажи нещо!\n")
Кажи нещо!
Нещо!<enter>
#=> "Нещо!\n"

Двете getn функции прочитат брой байтове или unicode codepoint-и, в зависимост от типа на device-а. Когато говорим за файлове ще разгледаме как можем да отворим файл в различни mode-ове.

iodata

Подобно на chardata, iodata може да се дефинира като списък. За разлика от chardata, iodata списъкът е от цели числа които представляват байтове (0 - 255), binary с елементи със size, кратен на 8 (могат да превъртат) и такива списъци.

Има функции, които боравят с iodata - IO.binwrite и IO.binread. Тези функции са по-бързи от не-bin* вариантите им. Не трансформират това което получават в utf8.

В IO има две функции за боравене с iodata. Функцията IO.iodata_length/1 връща дължината на iodata в байтове:

IO.iodata_length([1, 2 | <<3, 4>>])
#=> 4

Функцията IO.iodata_to_binary/1 трансформира iodata в binary:

IO.iodata_to_binary([1, << 2 >>, [[3], 4]])
#=> <<1, 2, 3, 4>>

Файлове

Модулът File съдържа функции за работа с файлове. Някои от тях ни позволяват да отваряме файловете за писане и четене. По подразбиране всички файлове се отварят в binary mode и функциите IO.binwrite/2 и IO.binread/2 трябва да се използват за работа с тях.

Файл може да бъде отворен и в utf8 mode. По този начин байтовете, записани или прочетени, ще се интерпретират като utf8 codepoint-и.

{:ok, file} = File.open("test.txt", [:write])
#=> {:ok, #PID<0.855.0>}

IO.binwrite(file, "some text!")
#=> :ok

File.close(file)
#=> :ok

Функцията File.open/2 връща наредена двойка - {:ok, device}. Ако имаше някаква грешка щяхме да получим {:error, reason}. Това е нормално при повечето функции свързани с файлове. Разбира се има и функции, които хвърлят грешка при проблем и връщат резултата направо. Те имат същите имена, но завършващи на !. Пример: File.open!/2. Споменахме тази конвенция по-горе, когато говорихме за грешки и имена на функции.

В модула има много функции за създаване и триене на файлове и директории, за проверки дали съществуват, за промяна и показване на съдържанието на директория. Прочетете за тях в документацията.

Процеси и файлове

Така наречения device всъщност е PID на процес или атом, който е ключ, сочещ към PID на процес. Когато отваряме файл се създава нов процес, който знае file descriptor-а на файла и управлява писането и четенето към и от него.

Това е много хубаво нещо. От една страна това означава, че IO функциите на един node, могат да четат/пишат файл на друг node, или един компютър да управлява файлове на друг. От друга, означава че можем да си създаваме лесно свои device-и, чрез процеси, които знаят какво съобщение да очакват.

Разбира се това означава, че всяка операция с файла минава през комуникация между процеси. Когато искаме оптимално писане/четене на файл, това не е плюс.

Именно за това има функции, които направо работят с файлове, като File.read/1, File.read!/1, File.write/3, File.write!/3.

Тези функции отварят файла и пишат/четат в/от него като една операция, след това го затварят.

Потоци и файлове

Ако не искаме да прочетем цял файл в паметта, можем да го отворим и да си направим поток към него:

{:ok, file} = File.open("program.txt", [:read])
#=> {:ok, #PID<0.82.0>}

IO.stream(file, :line)
|> Stream.map(fn line -> line <> "!" end)
|> Stream.each(fn line -> IO.puts(line) end)
|> Stream.run()

Това ще прочете файла ред-по-ред, трансформирайки редовете и ще ги изведе на стандартния изход. Разбира се IO.stream/2 има и IO.binstream/2 версия.

Ако искаме по бързо четене/писане, без преминаване през комуникация между процеси, ползваме File.stream!/2:

File.stream!(filename, read_ahead: 10_000)

По подразбиране, когато използваме File.stream!/2, файловете се отварят в raw binary read_ahead mode. Това означава, че няма трансформация към UTF8 codepoint-и има буфериране в паметта. В примера по горе, показваме как можем да зададем големина на буфера.

Ако искаме наистина бързо четене от файл на части, трансформиране и записване в друг файл е добре да следваме следния шаблон:

File.stream!(<input_name>, read_ahead: <buffer_size>)
|> Stream.<transform-or-filter>
...
|> Stream.into(File.stream!(<output_name>, [:delayed_write]))
|> Stream.run

По този начин комбинирайки :read_ahead и :delayed_write се получава буфериране с добра скорост. Повече по темата тук.

Модула IO.ANSI

Този модул съдържа функции които контролират цвета, и форматирането в теминала. Много добре се комбинират в chardata списък с текст:

IO.puts [IO.ANSI.blue(), "text", IO.ANSI.reset()]
# Ще отпечата 'text' в синьо, ако терминалът ви поддържа ANSI цветове

Модула StringIO и файлове в паметта

Използвайки този модул, ние можем да четем/пишем от/в низове в паметта:

{:ok, pid} = StringIO.open("data")
#=> PID<0.136.0>}

StringIO.contents(pid)
#=> {"data", ""}

IO.write(pid, "doom!")
#=> :ok

StringIO.contents(pid)
#=> {"data", "doom!"}

IO.read(pid, :line)
#=> "data"

StringIO.contents(pid)
#=> {"", "doom!"}

StringIO.close(pid)
#=> {:ok, {"", "doom!"}}

Както виждаме в паметта се държат два низа - един за вход, един за изход. Можем да четем от изхода, докато стане празен и да пишем във входа.

Това не е точно поведението при един истински файл, за който нямаме две пространства, а само едно.

Ако искаме псевдо-файл в паметта, който се държи като истински файл, можем да го направим така:

{:ok, file} = File.open("data", [:ram])
#=> {:ok, {:file_descriptor, :ram_file, #Port<0.1578>}}
IO.binread(file, :all)
#=> "data"

Опцията при отваряне :ram, създава файл в паметта със съдържание първия аргумент на функцията open. Ако сега направим:

IO.binread(file, :all)
#=> ""

Ще получим празен низ. Това е защото сме в края на файла, можем да променим това, с Erlang функцията :file.postion/2.

:file.position(file, :bof)
#=> {:ok, 0}

IO.binread(file, :all)
#=> "data"

Така отиваме на позиция :bof - beginning of file и четем. В Elixir няма random access функции, но могат да се ползват тези от Erlang.

Модула Path

Много от функциите във File изискват пътища. Модулът Path ни предоставя спомагателни функции за работа с пътища:

Path.join("some", "path")
#=> "some/path"

Path.expand("~/development")
#=> "/home/meddle/development"

По-добре е да си строим пътищата с функции от Path. Те се справят с различията в операционните системи - знаят на какво вървят.

Заключение

Повечето програми използват външни ресурси. Обикновено нямаме пълен контрол над тези ресурси, затова могат да възникнат грешки при работа с тях, които не зависят от логиката на нашата програма. Най-добре е да използваме функции, коит връщат {:ok, result} или {:error, reason}, когато работим с такива ресурси. Видяхме, че функциите за IO имат такива версии и точно те се ползват най-често. Ако сме убедени, че процес трябва да crash-не, ако даден ресурс не е наличен, можем да използваме ! версиите на тези функции.

Научихме как да ‘вдигаме’ грешки, но най-добре е, когато пишем напи функции да не го правим. По-добре е да връщаме {:error, reason}. По-лесно се чете и поддържа такъв код.