Речници и структури


Отново ще си говорим за структури от данни и модулите около тях. В Elixir за асоциативен списък, речник или ключ-стойност структура могат да се използват няколко неща. Поради развитието на Erlang и на Elixir някои от тях отпаднаха като предпочитани опции и в момента се използват Map-ове. С помощта на тези структури можем да създаваме нещо като свои собствени типове в Elixir.

Малко история

В Erlang до версия 17 няма map-ове. Има ги keywor list-ите, които са просто списъци от наредени 2-ки елементи във вида {атом, стойност}. Има и records, които са подобни на структурите в Elixir, донякъде.

Във версия17 се появяват map-овете. Те са имплементирани като два масива - един ключове, сортирани, а другият - стойности. Можете да се досетите че като имате повечко елементи те ще са бавни. Поради тази причина Elixir си има собствена имплементация на речник - HashDict и единен модул за работа с речници - Dict. Този еликсирски речник e по-използваем и много по бърз от вградения в Erlang при множество елементи.

От версия 18 на Erlang/OTP, Erlang има нова имплементация за map-ове с много елементи. Тази имплементация е подобна на имплементациите ползвани в Clojure и Scala да речем. Използва бърза за достъп и добра при засичане на колизии структура - Hash Array Mapped Trie. Малко повече може да прочетете за тази структура тук.

Тази нова имплементация на map идваща от Erlang е доста по-бърза от HashDict, затова HashDict и Dict в момента са deprecated.

Ние ще си говори за Map, която се създава с %{}. Не използвайте HashDict и Dict. Избягвайте да изпозлвате keyword lists вместо map.

Създаване и достъп до Map

Създаваме map така:

iex> %{} # Празна
%{}
iex> %{name: "Пешо"} # С ключ и стойност
%{name: "Пешо"}

Ключове могат да бъдат всякакви типове, дори други Map-ове. Ние ще използваме най-често атоми и низове. Когато можем да използваме атоми е най-добре да използваме само атоми.

Map с ключове атоми:

pesho = %{
 name: "Пешо",
 age: 35,
 hobbies: {:drink, :smoke, :xxx, :eurofootball},
 job: "шлосер"
}

# Четене на стойности

iex> pesho[:name]
"Пешо"
iex> pesho.name
"Пешо"
iex> Map.fetch(pesho, :name)
{:ok, "Пешо"}
iex> Map.fetch!(pesho, :name)
"Пешо"
iex> Map.get(pesho, :name)
"Пешо"

Ще си кажете - доста фунции, а пък правят едно и също. Разликата е в поведението им, когато ключът не съществува:

iex> pesho[:full_name] # В този случай връща nil ако го няма ключа
nil
iex> pesho.full_name # KeyError
** (KeyError) key :full_name not found

iex> Map.fetch(pesho, :full_name) # :error ако го няма ключа
:error
iex> Map.fetch!(pesho, :full_name) # Подобно на pesho.full_name
** (KeyError) key :full_name not found

iex> Map.get(pesho, :full_name) # Map.get работи с deafault стойност, която е nil, ако не е зададена
nil
iex> Map.get(pesho, :full_name, "Петър Петров")
"Петър Петров"

iex> Map.get_lazy(pesho, :full_name, fn -> "Петър Петров" end)
"Петър Петров"
# Ползва се, ако default стойността е скъпа за смятане.

Доста различни функции за четене на ключ. Подходящи са за различни ситуации. Използваме Map.get* ако искаме да имаме стойност-по-подразбиране. Използваме Map.fetch! или .<атом> ако искаме да получим грешка при четене на несъществуващ ключ. Ако искаме да имаме проверка от типа {:ok, <value>} при успех или :error при липсващ ключ, ползваме Map.fetch.

След лекцията, която направихме по тази статия излезе въпрос - защо имаме Map.get_lazy/3, защо не е просто Map.get/3 дефиниран с гардове да проверява стойността по подразбиране дали не е функция. Замислете се, ако имате Map със стойности функции и искате да имате стойност по подразбиране някаква функция, не искате тя да се изпълни, искате тя да бъде върната като стойност по подразбиране. Именно поради случай като този имаме друго име за ‘lazy’ поведението.

Ако ключовете не са atom-и, синтаксисът е малко по-различен:

pesho = %{
 "name" => "Пешо",
 "age" => 35,
 "hobbies" => {:drink, :smoke, :xxx, :eurofootball},
 "job" => "шлосер"
}

Достъпът map.<atom> също не работи в този случай:

iex> pesho["age"]
35
iex> pesho.age
** (KeyError) key :age not found
iex> pesho."age"
** (KeyError) key :age not found

Промяна на Map

Премахване на ключове:

iex> Map.pop(pesho, :name)
{"Пешо", %{age: 35, hobbies: {:drink, :smoke, :xxx, :eurofootball}, job: "шлосер"}}
iex> Map.pop(pesho, :full_name, "Петър Панов")
{"Петър Панов", %{age: 35, hobbies: {:drink, :smoke, :xxx, :eurofootball}, job: "шлосер", name: "Пешо"}}
iex> Map.pop_lazy(pesho, :nick, fn -> "PI4A" end)
{"PI4A", %{age: 35, hobbies: {:drink, :smoke, :xxx, :eurofootball}, job: "шлосер", name: "Пешо"}}

С други думи pop функциите са много подобни на get, но за разлика от get връщат наредена 2-ка. Първият елемент е този който е търсен или стойност по подразбиране, а вторият - нов map без дадените ключ и стойност.

iex> Map.delete(pesho, :name)
%{age: 35, hobbies: {:drink, :smoke, :xxx, :eurofootball}, job: "шлосер"}
iex> Map.delete(pesho, :full_name)
%{age: 35, hobbies: {:drink, :smoke, :xxx, :eurofootball}, job: "шлосер", name: "Пешо"}

Функцията Map.delete/2 просто връща map без указания ключ или същия ако ключът не съществува. Функцията Map.drop/2 приема списък от ключове, които да се премахнат:

iex> Map.drop(pesho, [:hobbies, :job])
%{age: 35, name: "Пешо"}

Промяна и добавяне на стойности

Има много начини за update на map (тоест да се генерира нов, с някаква разлика спрямо оригинала). Набързо няколко от тях:

iex> pesho = %{ name: "Пешо", age: 35 }
%{age: 35, name: "Пешо"}

# Map.put/3 добавя дадена стойност за даден ключ, ако ключът съществува ресултатът е с променена стойност.
iex> Map.put(pesho, :full_name, "Петрун Петрунов")
%{age: 35, full_name: "Петрун Петрунов", name: "Пешо"}

Функциите Map.put_new/3 и Map.put_new_lazy/3 правят същото като Map.put/3, с тази разлика, че ако указаният ключ съществува, Map-а който бива върнат е същият, без променена стойност.

Интересн начин за промяна, но само на вече съществуващи в речника ключове е следният:

pesho = %{
 name: "Пешо",
 age: 35,
 hobbies: {:drink, :smoke, :xxx, :eurofootball},
 job: "шлосер"
}

iex> %{pesho | hobbies: :none}
%{age: 35, hobbies: :none, job: "шлосер", name: "Пешо"}

iex> %{pesho | drink: :rakia} # Ако не съществува - грешка.
** (KeyError) key :drink not found in:

По този начин могат да се променят множество от ключове, а ако искаме да променим и едновременно добавим нови ключове, ползваме Map.merge/2:

iex> Map.merge(pesho, %{hobbies: :just_drinking, drink: :rakia})
%{age: 35, drink: :rakia, hobbies: :just_drinking, job: "шлосер", name: "Пешо"}

В модула Map има още няколко функции за update, които няма да разгледаме тук, но са налични в документацията.

Речници и съпоставяне на образци

Речниците имат много интересно поведение при съпоставяне. Не трябва изцяло да съвпадат лявата и дясната страна. Важното е ключовете и стойностите от ляво да съвпадат с под-множество на тези от дясно.

iex> pesho = %{age: 35, drink: :rakia, hobbies: :just_drinking, name: "Пешо"}
%{age: 35, drink: :rakia, hobbies: :just_drinking, name: "Пешо"}

iex> %{name: x} = pesho
%{age: 35, drink: :rakia, hobbies: :just_drinking, name: "Пешо"}
iex> x
"Пешо"

Можем да направим проверка че дадени ключове съществуват така:

iex> %{name: _, age: _} = pesho
%{age: 35, drink: :rakia, hobbies: :just_drinking, name: "Пешо"}
iex> %{name: _, age: _, sex: _} = pesho
** (MatchError) no match of right hand side value: %{age: 35, drink: :rakia, hobbies: :just_drinking, name: "Пешо"}

Pattern matching-a не може да се приложи на ключове:

iex> %{x => "Пешо"} = %{"name" => "Пешо"}
** (CompileError) illegal use of variable x inside map key match, maps can only match on existing variable by using ^x

Удобно приложение е подаване на функции:

defmodule A do
 def f(%{name: name} = person) do
  IO.puts(name)
  person
 end
end

iex> A.f(pesho)
Пешо
%{age: 35, drink: :rakia, hobbies: :just_drinking, name: "Пешо"}

Както виждате, прихванахме името от map-a и успяхме на го принтираме, както и върнахме оригиналния map.

Операции върху вложени речници

Нека имаме следния Map:

data = %{
 proboscidea: %{
  elephantidae: %{
   elephas: ["Asian Elephant", "Indian Elephant", "Sri Lankan Elephant"],
   loxodonta: ["African bush elephant", "African forest elephant"]
  },
  mammutidae: %{
   mammut: ["Mastodon"]
  }
 }
}

Най-лесният начин да добавим нещо на по-дълбоко ниво е Kernel.put_in/3:

iex> put_in(data, [:proboscidea, :elephantidae, :fictional], ["Jumbo"])
%{
 proboscidea: %{
  elephantidae: %{
   elephas: ["Asian Elephant", "Indian Elephant", "Sri Lankan Elephant"],
   fictional: ["Jumbo"],
   loxodonta: ["African bush elephant", "African forest elephant"]
  },
  mammutidae: %{ mammut: ["Mastodon"] }
 }
}

# Същият резултат, ако ключът 'fictional' съществуваше:
iex> put_in(data.proboscidea.elephantidae.fictional, ["Jumbo"])

По подобен начин можем да прочетем дълбоко вложена стойност:

iex> get_in(data, [:proboscidea, :elephantidae, :loxodonta])
["African bush elephant", "African forest elephant"]

Структури

Структурите всъщност са речници. Ограничени речници. Ограничени по няколко признака:

 1. Ключовете им са атоми. Задължително атоми.
 2. Ключовете им са предефинирани.
 3. Много свойства на речниците не са валидни за структури. Да речем достъп от сорта на some_struct[:some_atom] е невъзможен.

Структурите се дефинират в модул. Името на модула е името на структурата:

defmodule Person do
 defstruct [:name, :age, location: "Far away", chldren: []]
end

Създадохме структура Person с четири полета. Полетата name и age нямат зададена определена стойност по подразбиране, затова са nil по подразбиране. Създаваме инстанция на структурата, подобно на както създаваме map-ове:

iex> pesho = %Person{name: "Пешо", age: 35, location: "Горен Чвор"}
%Person{age: 35, chldren: [], location: "Горен Чвор", name: "Пешо"}

Всъщност лесно можем да видим какво представлява pesho:

iex> inspect(pesho, structs: false)
"%{__struct__: Person, age: 35, chldren: [], location: \"Горен Чвор\", name: \"Пешо\"}"

Както виждаме, има скрит ключ __struct__ със стойност името на структурата. Другата разлика с динамичните речници е, че структурите не имплементират някои протоколи, които ще видим в следващата статия. Хубава новина е, че Map модулът работи със структури:

iex> Map.put(pesho, :name, "Стойчо")
%Person{age: 35, chldren: [], location: "Горен Чвор", name: "Стойчо"}

Операторът за обновяване също работи:

iex> %{pesho | name: "Стойчо"}
%Person{age: 35, chldren: [], location: "Горен Чвор", name: "Стойчо"}

Също:

iex> is_map(pesho)
true
iex> is_map(%{"key" => "value"})
true

iex> map_size(pesho)
5
iex> map_size(%{"ключ" => "стойност"})
1

Тези две Kernel функции проверяват съответно дали стойност е речник и колко ключ-стойности има даден речник. Функцията is_map връща true и за структури. А функцията map_size връща 5, макар pesho да има само 4 дефинирани ключа. Това е така защото тя брои и скрития __struct__ ключ.

Можем да съпоставяме структури с речници и други структури от същия тип:

iex> %{name: x} = pesho
%Person{age: 35, chldren: [], location: "Горен Чвор", name: "Пешо"}
iex> x
"Пешо"

# Същото поведение:
iex> %Person{name: x} = pesho
%Person{age: 35, chldren: [], location: "Горен Чвор", name: "Пешо"}
iex> x
"Пешо"

#Но това не е валидно:
iex> %Person{} = %{}
** (MatchError) no match of right hand side value: %{}

Последното поведение е нормално, защото Person има __struct__ ключ да речем, както и стойности по подразбиране. Поради това никоя структура от ляво не може да се съпостави с речник от дясно. Обратното е възможно.

За какво и как да ползваме структури

Структурите се дефинират в модул с идеята че са нещо като тип дефиниран от нас. В модула би трябвало да напишем специални функции, които да работят с този тип. Така имаме на едно място дефиницията на типа и функциите за работа с него.

Пример е MapSet:

iex> inspect(MapSet.new([2, 2, 3, 4]), structs: false)
"%{__struct__: MapSet, map: %{2 => true, 3 => true, 4 => true}}"

Това е структура. Вътрешно е представена с map. За да има уникални стойности - да е множество, използва ключовете на този речник като свои стойности. При ключовете на речник, както знаем, няма повторения, затова работи. И стойностите са просто true.

iex> MapSet.union(MapSet.new([1, 2, 3]), MapSet.new([2, 3, 4]))
#MapSet<[1, 2, 3, 4]>

Какво споменахме самият модул MapSet дефинира набор от функции за работа със структурата MapSet.

Това не означава че можем да гледаме на структурите като класове и функциите в модулите им като на техни методи. Не. Структурите не са класове. Elixir не е обектно-ориентиран език. Структурите са речници, имат предварително дефинирана структура. Това е.

Да речем, ако създадем структура Post, която представлява блог пост, ние просто създаваме речник с предварително дефинирани полета, представляващ пост. В модула му ще има функции за създаване на Post от файл или от друг источник, и за някаква валидация - това е. Няма нужда от сложни заимодейсвия между структури. Всичко e immutable. Действията с които разполагаме са прости, малки функцийки, които композираме.