Тип-спецификации и поведения


Преди да говорим за OTP и мета-програмиране е добре да споменем една интересна нотация, идваща от Erlang. Това е дефиницията на тип-спецификациите и защо са полезни. Част от тази спецификация са поведенията, които са ползвани доста в някои OTP модули, с които ще се запознаем скоро.

Задаване на тип-спецификация

В документацията можете да видите всички възможни типове. Ние ще ви представим синтаксиса. Ще използваме модул със структура представляваща състоянието и дъската на играта ‘морски шах’:

defmodule TicTacToe.Grid do
 @dimensions 3

 defstruct [
  state: :playing,
  winner: nil,
  turn: 0,
  board: (
   for _ <- 1..@dimensions, j <- [nil], do: List.duplicate(j, @dimensions)
  )
 ]
end

Структурата държи:

 • Състояние - дали играта се играе или е завършила. Използват се атомите :playing или :finished.
 • Победител - nil, когато все още няма победител или играта е патова. Иначе :x или :o
 • Ред - колко реда са изиграни до момента, започваме от 0.
 • Самото поле за игра - матрица. В случая списък от списъци с по три елемента. Всеки елемент може да е nil, :x или :o.

Горните четири точки не са видни от самата дефиниция на модула и структурата. Бихме могли да ги добавим в @moduledoc документация. Но с тип-спецификации можем да ги направим видни от ‘пръв поглед’. Ето така:

defmodule TicTacToe.Grid do
 @dimensions 3

 defstruct [
  state: :playing,
  winner: nil,
  turn: 0,
  board: (
   for _ <- 1..@dimensions, j <- [nil], do: List.duplicate(j, @dimensions)
  )
 ]

 @type state :: :playing | :finished
 @type player :: :o | :x
 @type player_or_nil :: player | nil

 @type t :: %__MODULE__{
  state: state, winner: player_or_nil, turn: non_neg_integer,
  board: [[player_or_nil]]
 }
end

Нека разгледаме какво направихме.

Първо дефинираме типът ‘състояние’ - state и казваме че това е или атомът :playing или атомът :finished. Точно както го описахме по-горе.

Втората дефиниция на тип е player. Дефинираме типът като или :o или :x. Сега ясно се вижда какви са символите, представляващи играч.

В някои случаи, да речем като искаме да опишем стойностите на полето winner, използваме или стойност от player типа, или nil, затова дефинираме нов тип: player_or_nil, който е player или nil. Можем да композираме типове както желаем.

Последната тип-спецификация е типът на структурата TicTacToe.Grid. Към този тип ще можем да се обръщаме с TicTacToe.Grid.t. Прието е типовете на структури да ги дефинираме с t в модула им. Нека да го разгледаме поле по поле:

 1. state полето е от тип state. Точно както го описахме по-горе : :playing или :finished.
 2. winner полето е от тип player_or_nil. Когато няма победител е nil, когато има е :x или :y. Отново - това описахме по-горе.
 3. turn е non_neg_integer. Този тип-спецификация идва с Elixir. В документацията може да разгледате всички такива типове.
 4. board е списък от списъци от player_or_nil стойности. [] е списък. [[]] е списък от списъци. [[player_or_nil]] е списък от списъци от player_or_nil стойности.

Виждате колко лесно можем да видим всички възможни стойности на дадено поле на структурата сега. Тип-спецификациите ни помагат за това. Когато дефинираме структура е добра идея да я опишем с тип-спецификация и да опишем нейните полета с типове.

Често ще искаме да добавим или използваме типове за да опишем типовете на стойностите, които функции приемат или връщат. Всъщност има начин на опишем самата функция и какви типове приема и връща тя. Това става със тип-спецификацията за функции.

Тип-спецификации за функции

Нека да добавим функция set към TicTacToe.Grid. Тя ще взима Grid структура, символ на играч и две числа - ред и колона. Нещо такова:

defmodule TicTacToe.Grid do
 def set(grid, player, i, j)
end

Тази функция ще връща наредена-двойка. Ако е възникнал проблем, да речем полето, сочено от i и j е вече заето, резултатът ще е {:error, <съобщение>}, ако има успех, резултатът ще е {:ok, <grid-с-поставен-символ-на-играч-на-дадената-позиция>}.

Ето как ще опишем това с тип-спецификации:

defmodule TicTacToe.Grid do
 @type mod_result :: {:error, String.t} | {:ok, TicTacToe.Grid.t}

 @spec set(t, player, i :: pos_integer, j :: pos_integer) :: mod_result
 def set(grid, player, i, j)
end

Първо дефинираме нов тип - mod_result : резултат от модификация на Grid. Този тип е или наредена двойка от атома :error и низ - съобщение, или наредена двойка от атома :ok и Grid. Точно каквото описахме за резултата от set по горе.

Тип-спецификации на функции задаваме със @spec, следван от името на функцията, аргументи в скоби, :: и тип на резултат.

В случая за функцията set казваме че приема 4 аргумента:

 1. Структура от тип TicTacToe.Grid.t, можем да го реферираме просто като t вътре в модула.
 2. Стойност на типа player, това значи :x или :o.
 3. Ред - представен от i, който е положително цяло число.
 4. Колона - представена от j, която е положително цяло число.

Като резултат на функцията задаваме тип mod_result.

Сега знаем какво приема и какво връща тази функция.

Още модулни атрибути свързани с тип-спецификации

Освен с @type, можем да задаваме тип спецификации с @typep. Това са скрити типове, които не могат да се реферират от други модули, но могат да се реферират от модулът в който са дефинирани.

Има още един начин за задаване на тип-спецификация. Говорим за типове, които могат да се реферират публично, но структурата им не е видима. Те се дефинират с @opaque.

Какво се има предвид? Да речем в iex, можем да прегледаме даден тип или типове:

iex> t TicTacToe.Grid.t
@type t() :: %TicTacToe.Grid{board: [[player_or_nil()]], state: state(), turn: non_neg_integer(), winner: player_or_nil()}

Ако бяхме дефинирали този тип като @opaque, щяхме да видим:

iex> t TicTacToe.Grid.t
@opaque t()

Скритите типове, дефинирани с @typep не се виждат. Ако искаме да видим всички видими типове дефинирани в модул го правим с t <име-на-модул>:

iex> t TicTacToe.Grid 
@type player() :: :o | :x
@type player_or_nil() :: player() | nil
@type state() :: :playing | :finished
@type t() :: %TicTacToe.Grid{board: [[player_or_nil()]], state: state(), turn: non_neg_integer(), winner: player_or_nil()}
@type mod_result() :: {:error, String.t()} | {:ok, TicTacToe.Grid.t()}

Още за типове можете да прочетете в документацията. Нека сега разгледаме инструмента който прави проверки за типовете - dialyzer.

Dialyzer

Dialyzer е инструмент за анализиране на BEAM bytecode или Erlang source code. Способен е да намери грешно ползване/подаване на типове, когато работи върху компилиран код с тип-спецификации. Освен това намира недостижим/мъртъв код и ненужни тестове.

Името на Dialyzer означава DIscrepancy AnalYZer for ERlang или анализатор за несъответствия в Erlang код. Хубавата новина е, че това, че Dialyzer работи върху BEAM bytecode, значи че можем да го ползваме да анализира Elixir. Тъй като инструментът е малко неудобен за работа, има Elixir интерфейс - mix задача/библиотека, наречена Dialyxir.

Можем лесно да си добавим dialyxir като зависимост с:

defp deps do
 [{:dialyxir, "~> <x>.<y>", only: [:dev]}]
end

И ще имаме на разположение mix задачата mix dialyzer. Първият път когато го пуснем (с mix dialyzert) ще отнеме доста време. Това е така, защото инструментът ще си построи PLT (Persistent Lookup Table) която ще използва в последствие. Тя включва стандартната библиотека и затова отнема толкова време. За щастие следващите пъти, когато го използваме в проекта ще минава бързо и ще проверява само новите промени по кода.

Нека извикаме функцията set от предишните примери с аргументи, които не са правилни типове. Да речем за player да подадем :y:

grid = %TicTacToe.Grid{}
TicTacToe.Grid.set(grid, :y, 1, 1)

Нека сега да пуснем mix dialyzer. Ще видим следният проблем:

The call 'Elixir.TicTacToe.Grid':set(
 grid@1::#{
  '__struct__':='Elixir.TicTacToe.Grid',
  'board':=[['nil',...],...],
  'state':='playing',
  'turn':=0,
  'winner':='nil'
 },
 'y',
 1,
 1
)
breaks the contract
(t(), player(), i::pos_integer(), j::pos_integer()) -> mod_result()

Това е добре, виждаме че не всички параметри, които подаваме на функцията са от типовете, които са декларирани. Ако променим :y на :x, dialyzer ще приключи с успех.

Ако използваме тип-спецификации, не само че правим кода си self-documented и по-разбираем, но когато ги съчетаем и с dialyzer е по-лесно да засечем проблеми, които биха възникнали runtime. Статично-типизираните езици имат проверка на типовете по време на компилация. Ние можем да постигнем нещо такова с тип-спецификациите и dialyzer.

Поведения

Поведенията дефинират множество от спецификации за функции, които даден модул, ако иска да изпълни даденото поведение, трябва да дефинира и имплементира.

Те са нещо като интерфейси. Компилаторът ще ни нотифицира с warning ако даден модул е дефинирал, че ще изпълни поведението, но някои от функциите не са дефинирани и имплементирани.

Най-добре дадени концепции се разбират и овладяват с примери, затова ние ще дефинираме поведение SynchronousCallHandler. Това е поведение на процес, който получава и отговаря на съобщения синхронно.

defmodule SynchronousCallHandler do
 @type state :: term

 @callback init(args :: term) ::
  {:ok, state} |
  {:stop, reason :: term}

 @callback handle_call(request :: term, pid, state) ::
  {:reply, reply, new_state} |
  {:no_reply, new_state} |
  {:stop, reason} when reply: term, new_state: term, reason: term
end

Както виждате дефинираме нормален модул, но в него няма имплементирани функции, само тип-спецификации за функции.

Когато използваме @callback, ние декларираме функции на поведение. Тези функции трябва да бъдат дефинирани от модули, които изпълняват поведението.

Първата функция на поведението е init. Идеята ѝ е да бъде нещо като конструктор на процеса. Тя се извиква, когато процесът е създаден с аргументи от какъвто и да е тип. Ако се върне {:ok, state}, процесът е успешно създаден и държи състоянието state. Ако пък имплементацията върне {:stop, reason}, процесът не може да бъде създаден правилно и ще бъде ‘убит’.

Втората функция, handle_call приема request, което е съобщение, изпратено от друг процес, pid-a на процесът, който изпраща съобщението и текущото състояние. Тя може да реагира по три начина:

 1. Да върне {:reply, reply, new_state}. reply е съобщението което трябва да бъде изпратено на дадения pid. Точно това прави това поведение, поведение на комуникиращ синхронно процес - процесът, който ‘извиква’ handle_call, чрез съобщение, ще трябва да чака за отговор. Също това извикване може да промени състоянието, новото състояние е последният елемент на наредената тройка, върната от функцията.
 2. Да върне {:no_reply, :new_state} - просто може да се промени състоянието. Отговор към процеса-изпращач би могъл да е атомът :ok.
 3. Да върне {:stop, reason}, което би трябвало да спре текущия процес с дадената причина.

Разбира се това поведение може да бъде имплементирано по различни начини. Състоянието може да бъде специфичен тип и handle_call ще може да приема различни типове request. Самата логика за работа с една имплементация на SynchronousCallHandler трябва да дефинираме ние. Ето една дефиниция:

defmodule Caller do
 @type on_start :: {:ok, pid} | {:error, term}

 @spec start(module, any) :: on_start
 def start(module, args) when is_atom(module) do
  starter_pid = self()

  pid = spawn(fn ->
   case module.init(args) do
    {:ok, state} ->
     send(starter_pid, {:ok, self()})
     run(module, state)
    {:stop, reason} ->
     send(starter_pid, {:error, reason, self()})
     exit(reason)
   end
  end)

  receive do
   {:ok, ^pid} -> {:ok, pid}
   {:error, reason, ^pid} -> {:error, reason}
  end
 end
end

В модула Caller ще сложим няколко ‘клиентски’ функции за работа с SynchronousCallHandler-и. Първата дефинираме по-горе, тя стартира един процес използвайки модул, имплементиращ SynchronousCallHandler.

Функцията start приема модула и аргументи, които да подаде на init и връща on_start резултат.

 • {:ok, pid} означава успех и имаме pid-а на SynchronousCallHandler-а.
 • {:error, term} означава че процесът не може да функционира правилно с тези аргументи и е терминиран.

Говорим си за синхронни извиквания, затова всички функции в Caller работят синхронно - чакат отговор от SynchronousCallHandler имплементацията.

Как работи start?

 1. Пуска нов процес и в него извиква init функцията на имплементацията на SynchronousCallHandler с подадените аргументи.
 2. Ако init върне {:ok, state} - изпращаме отговор на процеса, извикал start - {:ok, self()}. Извикваме run - това е run loop-ът на процеса.
 3. Ако init върне {:stop, reason} - изпращаме отговор на процеса, извикал start - {:error, reason, self()} и излизаме с дадената причина.
 4. Извикващият процес чака за отговор. Ако отговорът е, че всичко е наред връщаме {:ok, pid}, aко има проблем връщаме {:error, <причина>}.

Използваме pid-а на процеса SynchronousCallHandler в pattern matching-а за да сме сигурни че получаваме отговори точно от него.

Нищо сложно. Нека сега да дефинираме run:

defmodule Caller do
 defp run(module, state) do
  receive do
   {pid, msg} when is_pid(pid) ->
    on_call_result(module.handle_call(msg, pid, state), pid, module)
   _ -> :ok
  end
 end

 defp on_call_result({:reply, reply, new_state}, pid, module) do
  send(pid, {self(), reply})
  run(module, new_state)
 end

 defp on_call_result({:no_reply, new_state}, pid, module) do
  send(pid, {self(), :no_reply})
  run(module, new_state)
 end

 defp on_call_result({:stop, reason}, pid, _) do
  send(pid, {self(), :stop})
  exit(reason)
 end
end

Функцията run не е публична, тя е имплементация на трансформирането на изпратено съобщение в handle_call извикване.

Това е едно извикване на receive, което пропуска непознати съобщения, за да не ни задръстват опашката от съобщения и прихваща {pid, <съобщение>}. Когато едно такова съобщение е прихванато се използва модула, имплементиращ SynchronousCallHandler поведението. Извикваме му handle_call със съобщението, pid-а който получихме и текущото състояние. Използваме on_call_result за да върнем отговор - подаваме му резултата от handle_call, pid-а и модула, имплементиращ поведението.

Функцията on_call_result има три случая:

 1. Да ‘отговори’ на извикващия процес с дадено съобщение, при което състоянието може да се смени. Разбира се run се извиква рекурсивно.
 2. Да не отговаря - пак може да се смени състоянието, и трябва да се нотифицира процеса, че това е така с :no_reply. Отново се извиква run.
 3. Да прекрати изпълнението на процеса. Изпраща отговор, че ще го направи и излиза с причината.

Това е цикълът на изпълнение на един SynchronousCallHandler.

Последната функция, която ще дефинираме в Caller е клиентска функция за лесно синхронно извикване на handle_call:

defmodule Caller do

 @spec call(pid, msg :: any) :: :ok | :stopped | response :: any
 def call(pid, msg) do
  send(pid, {self(), msg})

  receive do
   {^pid, :no_reply} -> :ok
   {^pid, :stop} -> :stopped
   {^pid, response} -> response
  end
 end
end

Просто праща съобщение във формата {pid, <съобщение>} и чака за отговор - синхронно извикване.

Имплементация на поведение

Можем да иплементираме Wrapper от предната статия като SynchronousCallHandler. Ето така:

defmodule Wrapper do
 @behaviour SynchronousCallHandler

 def init(state) do
  {:ok, state}
 end

 def handle_call(:get, _, state) do
  {:reply, state, state}
 end

 def handle_call({:set, new_state}, _, state) do
  {:no_reply, new_state}
 end

 def handle_call({:get_and_update, f}, _, state) when is_function(f) do
  {:no_reply, f.(state)}
 end

 def handle_call({:stop, reason}, _, _) do
  {:stop, reason}
 end
end

С директивата @behaviour дефинираме, че даден модул имплементира дадено поведение. Както знаем трябва да имаме init и handle_call с правилните типове/резултати.

init просто взима състояние и го връща в наредена-двойка за успех. Все пак това е процес, опаковащ състояние. Състоянието ни е аргумента на init.

handle_call имплементира съобщенията ни за четене и модификация на състояние, както и за спиране на Wrapper.

Ето пример как го използваме:

{:ok, pid} = Caller.start(Wrapper, 5)
# {:ok, #PID<0.111.0>}

Caller.call(pid, :get)
# 5

Caller.call(pid, {:set, 6})
# :ok
Caller.call(pid, :get)
# 6

Caller.call(pid, {:get_and_update, &Kernel.*(&1, 2)})
# :ok
Caller.call(pid, :get)
# 12

Caller.call(pid, {:stop, :tired})
# :stopped
Process.alive?(pid)
# false

Лесно можем да имлементираме някаква структура от данни, да речем дърво, която живее в процес и операциите над нея.

Полиморфизъм

В статията за протоколи видяхме как можем да имплементираме функция, която може да работи с безкрайно много типове дата. Даже с такива, за които още не знаем - някой друг ще я имплементира. Друг начин да постигнем полиморфизъм е с поведения. Всъщност има и трети начин, който вече няколко статии ползваме.

Намерихме много интересна тема, дискутирана в mailing листата на Elixir. Жозе казва, че можем да разделим кода си на три групи: процеси, модули и данни, които са взаимно-свързани. Процесите изпълняват код, който е дефиниран и структуриран в модули, които работят с дадени типове данни.

Всяка от тези три категории има своя начин да постигне полиморфизъм:

 1. Можем да пратим едно и също съобщение на множество процеси. В зависимост от кода в процеса, ще имаме различно поведение. Не се интересуваме от процесите, важно е дали слушат за точно този тип съобщение.
 2. Когато викаме точно определена функция на модул, както по горе module.handle_call, не се интересуваме какъв е модулът, важно е да имплементира тази функция.
 3. Когато извикваме функция от протокол с аргумент даден тип - не се интересуваме от типа, важното е, че функцията е имплементирана за него.

Разликата между протоколите и поведенията е около какво се върти имплементацията - дали около тип данни или около модул.

Пишем протоколи, когато искаме някой да имплементира логика с определена форма за свой тип данни. Код, който искаме да бъде extend-нат за нов тип данни.

Пишем поведения, когато имаме код работещ с набор от функции и искаме някой друг да може да имплементира тези функции. Когато пишем система, която може да се разширява с plugin-и, когато идеята ни е да пишем код, който може да сменя имплементации лесно, когато самият ни код има места, които могат да се разширят от някой друг.

Заключение

В следващите статии ще говорим за някои поведения идващи с OTP платформата, които са написани с идеята да работят с клиентски код. Досещате се че става въпрос за нещо, в което са намесени поведения и процеси.