Процеси и OTP : Application


Application е още едно поведение, което идва с OTP. Трите поведения - GenServer, Supervisor и Application са свързани. Обикновено създаваме Application, който идва със свое дърво от Supervisor-и, което както казахме в предишната статия, има за листа GenServer процеси.

Какво е Application?

Както и при предишните две абстракции, които разгледахме, имаме логика, която работи с модул, имплементиращ дадено поведение.

Application е компонент в Elixir/Erlang, който може да бъде спиран и стартиран като едно цяло. Също така може да бъде използван от други Apllication-и. Един Application се грижи за едно supervision дърво и средата, в която то върви.

Винаги, когато виртуалната машина стартира, специален процес, наречен ‘application_controller’ се стартира с нея. Този процес стои над всички Application-и, които вървят в тази виртуална машина, можем да го наречем Supervisor на Application-ите. Разбира се самите Application-и могат да се управляват с различни стратегии, които ще разгледаме по-късно.

Както казахме можем да приемем application_controller процеса за корена на дървото от процеси в един BEAM node (макар и това да не е цялата истина, има известни изключения, за които, поне засега, няма да говорим). Под този ‘корен’ стоят различните Application-и, които както казахме са абстракция, обвиваща supervision дърво, която може да се стартира и спира като едно цяло. Представете си ги като мега-процеси, управлявани от application_controller-a. Поне отвън те изглеждат като един процес за който имаме функции start и stop.

Когато се стартира един Application се създават два специални процеса, които заедно са наречени ‘application master’. Тези два процеса създават Application-а и стоят между application_controller процеса и Supervisor-а служещ за корен на supervision дървото на дадения Application.

Сега идва времето да разгледаме поведението Application и какво представлява и ни дава то. Ще започнем, както и в предишните две статии, с пример.

Пример: Blogit

Досега давахме за пример различни части от Blogit. Видяхме, че неговият root Supervisor се грижи за ‘мозъка’ му - Blogit.Server и за друг Supervisor, управляващ малки компоненти, които могат да са достъпни за заявки отвън.

Нека сега да видим къде се създава този root Supervisor - Blogit Application-а:

defmodule Blogit do
 use Application

 alias Blogit.Components.Posts
 alias Blogit.Components.PostsByDate
 alias Blogit.Components.Configuration

 @repository_provider Application.get_env(
  :blogit, :repository_provider, Blogit.RepositoryProviders.Git
 )

 def start(_type, _args) do
  Blogit.Supervisor.start_link(@repository_provider)
 end

 def list_posts(from \\ 0, size \\ 5) do
  GenServer.call(Posts, {:list, from, size})
 end

 def list_pinned(), do: GenServer.call(Posts, :list_pinned)

 def filter_posts(params, from \\ 0, size \\ 5) do
  GenServer.call(Posts, {:filter, params, from, size})
 end

 def posts_by_dates, do: GenServer.call(PostsByDate, :get)

 def post_by_name(name), do: GenServer.call(Posts, {:by_name, name})

 def configuration do
  GenServer.call(Configuration, :get)
 end
end

Практика е Application-а да се слага в основния модул на проекта. За проекта Blogit, този модул е Blogit.

Както казахме, Application е поведение и отново, чрез мета-програмиране, има имплементация по подразбиране за някои негови функции. Всъщност callback функциите му са само две - Application.start/2 и Application.stop/1. use Application задава имплементация по подразбиране само за Application.stop/1 - просто връща :ok. Ние трябва да зададем имплементация на Application.start/2.

Application.start/2 има два аргумента - тип, който обикновено е :normal (ако програмата е дистрибутирана може и да е нещо друго) и аргументи, които след малко ще видим откъде идват. Обикновено в тази функция построяваме supervision дървото и го стартираме. В Blogit примера правим точно това. Стартираме Blogit.Supervisor, който както видяхме в предишната статия е коренът за Blogit.

В този пример можем да видим, че всеки Application си има environment, който можем да конфигурираме и използваме. Да речем тук @repository_provider, който представлява способ за четене от някакво repository с публикации, се определя с помощта на Application.get_env/3.

Тази функция взима за първи аргумент атом, представляващ Application, за втори аргумент ключ към environment keyword list-а на този Application и за трети аргумент стойност по подразбиране. След малко ще видим как задаваме настройки, които влизат в този environment keyword list.

Друга практика е клиентски функции, които правят заявки към различни процеси на Application-а да се дефинират тук. Това е нещо като публичен интерфейс на Application-а. Можем да видим че Blogit ни дава възможност:

 • Да вземем списък от публикации, който поддържа pagination.
 • Да вземем списък от важни ‘pinned’ публикации.
 • Да филтрираме публикации.
 • Да вземем информация за публикациите по месец и година.
 • Да вземем публикация по нейното име-идентификатор.
 • Да вземем конфигурацията на блога.

Основните три компонента на Blogit стоят зад тези функции-заявки, но за публичния интерфейс, имплементацията не е важна. Тук е добре да има добра и пълна документация, която ние сме премахнали за да направим примера кратък.

Ето какво представлява Application дървото на Blogit, представено от инструмента, който може да пуснете с :observer.start/0.


alt text


Процесите с pid-ове 0.186.0 и 0.187.0 са application master абстракцията, под тях виждаме supervision дървото, за което говорихме в предишната статия. Има един процес Elixir.Earmark.Global.Messages, който идва от библиотеката с която преобразуваме markdown към HTML - Earmark, който се създава автоматично от нея и се link-ва към процеса, който я ползва - Blogit.Server. Всичко останало е както го описахме.

Нека сега разгледаме двете функции на поведението Application.

Поведението Application

Както казахме това поведение има само две callback функции - start и stop.

start/2

Извиква се при стартиране на Application-а. Очаква се да стартира процеса-корен на програмата, обикновено това е root или top-level Supervisor, зависи откъде го гледаме.

Очаква се да върне {:ok, pid}, {:ok, pid, state} или {:error, reason}, в зависимост от това дали и как се е стартирал този основен процес. Този state може да е каквото и да е, по подразбиране може да бъде пропуснат и е [] (празен списък). Той се подава на stop/1 callback функцията при спиране.

На start/2 се подават два аргумента. Първият обикновено е атома :normal, но при дистрибутирана програма би могъл да е {:takeover, node} или {:failover, node}. Вторият са аргументи за програмата, които се задават при конфигурация, както ще видим по-късно.

stop/1

Когато Application-а бъде спрян, тази функция се извиква със състоянието върнато от start/2 или ако няма такова с []. Използва се за изчистване на ресурси и има имплементация по подразбиране, която просто връща :ok.

Функциите на модула Application

Ще разгледаме няколко от функциите на модула, които управляват или дават информация за Application.

Application.load/1

Зарежда Application в паметта. Зарежда environment данните му и други свързани Application-и. Не го стартира.

Application.start/2

Стартира Application. За първи аргумент взима атом идентифициращ Application-а, а за втори типа на Application-а. Извиква Application.load/1 ако програмата не е заредена в паметта.

Важно е, други Application-и, от които зависи стартираната да са стартирани преди това, иначе функцията връща {:error, {:not_started, app}}.

Типът на програмата може да бъде:

 • :permanent - Ако Application-ът умре, всички други Application-и на node-а също умират. Няма значение дали Application-а е завършил нормално или не.
 • :transient - Ако Application-ът умре с :normal причина, ще видим report за това, но другите Application-и на node-а няма да бъдат терминирани. Ако причината обаче е друга, всички други Application-и и целия node ще бъдат спрени.
 • :temporary - Това е типът по подразбиране. С каквато и причина да спре един Application, другите ще продължат изпълнение.

Application стратегиите не се опитват да спасят или рестартират нищо. Те задават дали и другите Application-и трябва да бъдат терминирани при проблем. На този етап, ако Application-а ‘умира’ няма спасение.

Ако спрем ръчно Application с функцията Application.stop/1, тези стратегии няма да се задействат.

Application.ensure_all_started/2

Прави същото като Application.start/2 и взима същия тип аргументи, но допълнително стартира всички други Application-и, конфигурирани като зависимости на подадената ѝ като първи аргумент.

Application.get_application/1

Връща атом, представляващ Application. Няма значение дали този Application е активен или не. Важно е да е специфициран (ще видим как става това след малко). Взима модул, който представлява Application, тоест има use Application. При Blogit:

Application.get_application(Blogit)
# :blogit

Функции за четене и писане на Application environment

Както казахме Application environment е keyword list, който се конфигурира при дефиниране на Application. Има няколко функции свързани с него:

 • Application.fetch_env(app :: atom, key) :: {:ok, value} | :error - Взима стойност по Application атом и ключ, ако няма такъв ключ връща :error. Има версия fetch_env!, която при липса на ключ ‘вдига’ ArgumentError.
 • Application.get_all_env(app :: atom) :: [{key, value}] - Връща целия environment списък за Application по атома, който го представлява.
 • Application.get_env(app :: atom, key, value) :: value - Видяхме го в примера по-горе. Връща стойност по атом и ключ, или зададена стойност по подразбиране, която може да се пропусне и тогава ще е nil.
 • Application.put_env(app :: atom, key, value, [timeout: timeout, persistent: boolean]) :: :ok - Добавя стойност към environment списъка на Application.
 • Application.delete_env(app :: atom, key, [timeout: timeout, persistent: boolean]) :: :ok - Трие стойност от environment списъка.

Пример:

Application.get_all_env(:blogit)
# [
#  assets_path: "assets", polling: true,
#  repository_url: "git@github.com:meddle0x53/elixir-blog.git",
#  posts_folder: ".", included_applications: [], poll_interval: 60000
# ]

Application.get_env(:blogit, :repository_url)
# "git@github.com:meddle0x53/elixir-blog.git"

Application.spec

Тази функция има две версии. Първата взима само Application и връща цялата му спецификация, а втората Application и ключ в спецификацията, за да върне част от нея.

Application.started_applications/0 и Application.loaded_applications/1

Връщат информация за Application-ите на node-а.

Application.stop/1

Спира Application, без да задейства стратегията му. Application-ът остава зареден в паметта.

Application.unload/1

Премахва от паметта спрян Application и неговите зависимости, зададени като included_applications.

Тези функции могат да бъдат разгледани по-подробно в документацията. Обикновено няма да ползвате тези, които не са свързани с environment-а. Всичко би трябвало да бъде поето за вас от mix и Elixir. Нека да видим как се създава OTP Application mix проект и как се конфигурира един Application.

Създаване и конфигурация на Application

Тези OTP Application поведения и логиката около тях идват от Erlang/OTP. Те се конфигурират със специален .app файл, написан на Erlang, който се слага при .beam файловете, които описва и след това може да се зареди на node, който има в пътя си директорията с него и тези .beam файлове. Както сигурно се досещате, това става с Application.load/1.

Ето го и .app файла на Blogit:

{application,blogit,
       [{description," Blogit is an OTP application for generating blog posts from a git\n repository containing markdown files.\n"},
       {modules,['Elixir.Blogit',
            'Elixir.Blogit.Components.Configuration',
            'Elixir.Blogit.Components.Posts',
            'Elixir.Blogit.Components.PostsByDate',
            'Elixir.Blogit.Components.Supervisor',
            'Elixir.Blogit.Logic.Search',
            'Elixir.Blogit.Logic.Updater',
            'Elixir.Blogit.Models.Configuration',
            'Elixir.Blogit.Models.Post',
            'Elixir.Blogit.Models.Post.Meta',
            'Elixir.Blogit.RepositoryProvider',
            'Elixir.Blogit.RepositoryProviders.Git',
            'Elixir.Blogit.RepositoryProviders.Memory',
            'Elixir.Blogit.RepositoryProviders.Memory.RawPost',
            'Elixir.Blogit.Server','Elixir.Blogit.Supervisor']},
       {registered,[]},
       {vsn,"0.7.3"},
       {applications,[kernel,stdlib,elixir,logger,yaml_elixir]},
       {mod,{'Elixir.Blogit',[]}}]}.

Разбира се ние сме Elixir програмисти и няма защо да пишем този файл ръчно. Можем да си конфигурираме тези неща в mix проект.

Ако генерираме mix проект с:

mix new <app_project_name> --sup

ще получим структура подходяща за OTP Application. Можем да използваме mix compile.app в директорията на този проект за да се генерираме .app файла.

mix файла на един Application

При създаване на нов --sup проект имаме по специфичен mix.exs файл, който трябва да допълним. Нека разгледаме завършения файл за Blogit:

defmodule Blogit.Mixfile do
 use Mix.Project

 def project do
  [app: :blogit,
   version: "0.7.3",
   elixir: "~> 1.4",
   build_embedded: Mix.env == :prod,
   start_permanent: Mix.env == :prod,
   docs: [readme: true, main: "README.md"],
   description: """
    Blogit is an OTP application for generating blog posts from a git
    repository containing markdown files.
   """,
   aliases: aliases(),
   deps: deps()]
 end

 def application do
  [applications: [:logger, :yaml_elixir],
   mod: {Blogit, []}]
 end

 defp deps do
  [
   {:git_cli, "~> 0.2"},
   {:earmark, "~> 1.1"},
   {:yaml_elixir, "~> 1.3.0"},
   {:calendar, "~> 0.16.1"},
   {:ex_doc, ">= 0.15.0", only: :dev},
   {:dialyxir, "~> 0.5", only: [:dev], runtime: false}
  ]
 end

 defp aliases do
  [test: "test --no-start"]
 end
end

Както виждате vsn и description, които видяхме в blogit.app файла идват от project конфигурацията. Атомът, който идентифицира Application-а също. Задава се чрез app.

Интересна е функцията application/0. Тя задава специфични опции свързани с OTP програми. Ключът mod сочи към наредена двойка - модулът на Application-а, който съдържа use Application и start(type, args) и списък от аргументите args, които се задават при извикване на start(type, args). Списъкът, зададен под ключа applications, съдържа други Application-и, от които нашият зависи. Към тях при генериране на .app файла се добавят и други, които са задължителни - kernel, stdlib и elixir. Тук можем да зададем и keyword list с ключ :env, за да дефинираме началния environment на Application-а, но има и по-добър начин.

Модулите част от .app файла са всички модули дефинирани в mix проекта.

Винаги, когато стартираме кода си чрез mix, да речем с iex -S mix или с mix test, Application-ът ще се стартира и всичките зависимости изброени в :extra_applications и :applications ще се стартират преди него. Това поведение може да се избегне, като подадем --no-start на командата. Това правим и при mix test при примера горе. Казваме всеки пък когато изпълним mix test, всъщност да изпълняваме mix test --no-start.

Конфигурация на Application

Казахме, че environment-ът може да се дефинира по по-добър начин от това да го слагаме направо в mix.exs файла.

Това става чрез дефинирането му в config/config.exs файла, който може да зарежда различни конфигурации, в зависимост от mode-а, в който е пуснат node-а. Така, когато си пускаме тестовете в test mode ще имаме една конфигурация, а в dev mode или prod mode друга.

Ето как изглежда dev конфигурацията на Blogit:

use Mix.Config

config :blogit,
 repository_url: "git@github.com:meddle0x53/elixir-blog.git",
 polling: true, poll_interval: 60_000,
 posts_folder: ".", assets_path: "assets"

Използваме функцията config, идваща от Mix.Config, подаваме атома на Application-а, в случая :blogit и списък от ключове и стойности. Тези тук ги видяхме и когато извикахме Application.get_all_env(:blogit).

Как стартираме един Application?

Освен с iex или ръчно, с Application функциите, можем да пуснем Application и с elixir командата, отново с помощта на mix:

elixir -S mix run

Можем да си задаваме Application-ите като зависимости на други Application-и. Прието е една библиотека в Elixir, която прави нещо в повече от един процес да е OTP Application. Така нейните процеси ще могат да се ползват от други Application-и.

Заключение

Приемете че един OTP Application може да бъде както библиотека, така и executable в Elixir. Много от зависимостите, които ще задавате в mix проект ще са също така Application-и. Даже web frameworkPhoenix е всъщност няколко OTP Application-и.

Следващата статия ще е кратка и ще разгледа абстракцията за създаване на малки backgorund задачи в Elixir - Task. С нея ще приключим (засега) темата за процесите.