Връзки между процеси


В тази статия ще си говорим за създаване на връзки между процеси. Ще видим и как да наблюдаваме процеси, както и как да реагираме на грешки в процесите или на завършването на логиката им.

Когато процес ‘умре’

Какво става когато един процес завърши изпълнението си? Бива изчистен от паметта и просто спира да съществува. Кой научава за това. По подразбиране никой.

Има начини процесите да са свързани помежду си, така че ако един от тях завърши изпълнението си, другия да разбере за това. Нека имаме:

defmodule Quitter do
 def run do
  Process.sleep(3000)

  exit(:i_am_tired)
 end
end

Нека да го пуснем, и след 4-5 секунди да проверим дали е жив:

pid = spawn(Quitter, :run, [])

# След няколко секунди
Process.alive?(pid) #false

Това е нормално поведение, текущият процес не разбира кога Quitter процесът е завършил. Нека сега стартираме със spawn_link/3:

spawn_link(Quitter, :run, [])

# След 3 секунди -> ** (EXIT from #PID<0.202.0>) :i_am_tired

Това което се случва е, че Quitter процесът излиза, но с това убива и текущия процес. Те са свързани. Това означава, че ако единият процес излезе с грешка, и другият ще излезе.

Разбира се ако единият процес завърши без грешка, няма да убие другия:

defmodule Quitter do
 def run_no_error do
  Process.sleep(3000)
 end
end

pid = spawn_link(Quitter, :run_no_error, [])

# След няколко секунди
Process.alive?(pid) #false

Има начин за премахване на връзка - Process.unlink/1:

pid = spawn_link(Quitter, :run, [])

Process.unlink(pid)

# Няна грешка

Подобно на това, можем да се свържем два съществуващи процеса с Process.link/1.

defmodule Simple do
 def run do
  receive do
   {:link, pid} when is_pid(pid) ->
    Process.link(pid)
    run()
   :links ->
    IO.puts(inspect(Process.info(self(), :links)))
    run()
   :die ->
    IO.puts("#{inspect self()} is hit!")
    exit(:ouch)
  end
 end
end

Нека направим пет процеса със Simple.run/0:

pid1 = spawn(Simple, :run, [])
#PID<0.270.0>
pid2 = spawn(Simple, :run, [])
#PID<0.272.0>
pid3 = spawn(Simple, :run, [])
#PID<0.274.0>
pid4 = spawn(Simple, :run, [])
#PID<0.276.0>
pid5 = spawn(Simple, :run, [])
#PID<0.278.0>

Нека сега да ги свържем така:

pid1 -> pid2 -> pid3 -> pid4 -> pid5
send(pid1, {:link, pid2}) # {:link, #PID<0.272.0>}
send(pid2, {:link, pid3}) # {:link, #PID<0.274.0>}
send(pid3, {:link, pid4}) # {:link, #PID<0.276.0>}
send(pid4, {:link, pid5}) # {:link, #PID<0.278.0>}

Да проверим връзките им:

send(pid1, :links) # {:links, [#PID<0.272.0>]}
send(pid2, :links) # {:links, [#PID<0.270.0>, #PID<0.274.0>]}
send(pid3, :links) # {:links, [#PID<0.272.0>, #PID<0.276.0>]}
send(pid4, :links) # {:links, [#PID<0.274.0>, #PID<0.278.0>]}
send(pid5, :links) # {:links, [#PID<0.276.0>]}

Както споменахме по-горе, е видно че тези връзки са двупосочни. Това е по правилно:

pid1 <-> pid2 <-> pid3 <-> pid4 <-> pid5

Какво ще стане, когато убием pid5?

send(pid5, :die) #PID<0.278.0> is hit!

Process.alive?(pid1) # false
Process.alive?(pid2) # false
Process.alive?(pid3) # false
Process.alive?(pid4) # false
Process.alive?(pid5) # false

Това означава, че грешката се разпространява транзитивно по link-овете. Въпросът е какво представлява тази грешка и можем ли да реагираме от някой от свързаните процеси на нея така, че той да не бъде ликвидиран?

Съобщени при грешка

Всъщност тази грешка, която транзитивно убива свързаните процеси е специално съобщение. Процеси могат да си комуникират само със съобщения.

Тези специални съобщения се наричат сигнали. Exit сигналите са ‘тайни’ съобщения, които автоматично убиват процесите, които ги получат.

За да имаме fault-tolerant система е добре да имаме способ да убиваме процесите и и да разбираме кога процес е бил ликвидиран. Тези link-ове вършат тази работа. Второто много важно изискване за тази fault-tolerant система е да има начин да рестартира процеси, когато те ‘умрат’.

В Elixir има специален вид процеси - системни процеси. Това са нормални процеси, които могат да трансформират exit сигналите, които получават в нормални съобщения. По този начин можем да имаме процеси, които разбират кога други процеси се терминират. Това са системни процеси, които държат link-ове.

Системни процеси

Нормален процес може да стане системен с извикването на Process.flag(:trap_exit, true):

defmodule Quitter do
 def run do
  Process.sleep(3000)
  exit(:i_am_tired)
 end
end

Process.flag(:trap_exit, true)

spawn_link(Quitter, :run, [])
receive do msg -> IO.inspect(msg); end

# {:EXIT, #PID<0.95.0>, :i_am_tired}

И по точно този начин, ние можем да си построим fault tolerant система. Един системен процес може да ‘наблюдава’ други процеси и да слуша за exit сигнали от тях. Ако получи такъв сигнал, той може да реши да ги рестартира или да направи нещо по-умно.

Грешки и поведение

Ще разгледаме при какви случаи на грешка или терминиране на процес, какво би било поведението на свързан процес.

action = <?>
system_process = <?>

Process.flag(:trap_exit, system_process)
pid = spawn_link(action)

receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
end

Случай 1 : При action = fn -> :nothing end

 1. При system_process = false : Нищо няма да се случи. Текущият процес продължава да чака.
 2. При system_process = true : Ще видим ‘{:EXIT, <pid>, :normal}’ на екрана. Текущият процес продължава изпълнение.

При излизане без грешка, сигналът EXIT е със статус :normal. Този статус не убива не-системните свързани процеси

Случай 2 : При action = fn -> exit(:stuff) end

 1. При system_process = false : Текущият процес умира с грешка ** (EXIT from <pid>) :stuff.
 2. При system_process = true : Ще видим ‘{:EXIT, <pid>, :stuff}’ на екрана. Текущият процес продължава изпълнение.

Случай 3 : При action = fn -> exit(:normal) end

 1. При system_process = false : Нищо няма да се случи. Текущият процес продължава да чака.
 2. При system_process = true : Ще видим ‘{:EXIT, <pid>, :normal}’ на екрана. Текущият процес продължава изпълнение.

Поведението е аналогично на Случай 1. По този начин можем да излезем нормално от процес ръчно.

Случай 4 : При action = fn -> raise("Stuff") end

 1. При system_process = false : Текущият процес умира с грешка [error] Process <pid> raised an exception ** (RuntimeError) Stuff.
 2. При system_process = true : Ще видим ‘{:EXIT, <pid>, {%RuntimeError{message: "Stuff"}, [{:erl_eval, :do_apply, 6, [file: 'erl_eval.erl', line: 668]}]}}’ на екрана. Текущият процес продължава изпълнение.

Случай 5 : При action = fn -> throw("Stuff") end

 1. При system_process = false : Текущият процес умира с грешка [error] Process <pid> raised an exception ** (ErlangError) erlang error: {:nocatch, "Stuff"}.
 2. При system_process = true : Ще видим ‘{:EXIT, <pid>, {{:nocatch, "Stuff"}, [{:erl_eval, :do_apply, 6, [file: 'erl_eval.erl', line: 668]}]}}’ на екрана. Текущият процес продължава изпълнение.

Заключение

Тези пет поведения покриват всички възможни случаи. Както виждате, засега няма начин системния процес да бъде терминиран с какъвто и да е сигнал. Истината, обаче е, че има начин. Има един много специален статус на exit сигнал, който може да убие и системен процес.

Функцията Process.exit/2

Тази функция може да се използва, когато искаме от един процес да ликвидираме друг.

defmodule HelloPrinter do
 def start_link do
  Process.sleep(5000)

  IO.puts("Hello")

  start_link()
 end
end

Process.flag(:trap_exit, true)

pid = spawn_link(HelloPrinter, :start_link, [])
# Започва да печата "Hello" на всеки 5 секунди

Process.exit(pid, :spri_se_be)
# Спира да печата Hello

receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
end
# {:EXIT, #PID<0.162.0>, :spri_se_be}

По този начин можем да убием всеки не-системен процес. Нека сега да имаме:

defmodule HiPrinter do
 def start_link do
  Process.flag(:trap_exit, true)

  print()
 end

 defp print do
  receive do
   {:EXIT, pid, _} -> send(pid, "Няма да стане, батка!")
  after
   6000 -> IO.puts("Hi!")
  end

  print()
 end
end

Това е системен процес. Той лови exit сигнали и изпраща съобщение, че не му действат. На всеки 6 секунди ни казва Hi!. Искаме да го ликвидираме, но как? Да видим:

pid = spawn_link(HiPrinter, :start_link, [])
# Почва да печата `Hi!`

exit(pid, :spri)
# Продължава да печата `Hi!`

receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
end
# 'Няма да стане, батка'

Process.exit(pid, :normal)
# Продължава да печата `Hi!`

receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
end
# 'Няма да стане, батка'

Process.exit(pid, :kill)
# Спира да печата!

receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
end
# {:EXIT, #PID<0.175.0>, :killed}

И така exit с атома kill, може да убие всякакъв процес, даже системен. И съобщението има статус killed.

Забелязвате че статусът от kill стана killed. Това е добре. Нашият процес беше свързан с този, който ‘убихме’, а не искаме сигналът ни да рикушира обратно. Сигналът kill не е транзитивен към връзките.

Нека сега да изследваме ситуациите, които могат да се получат, когато използваме Process.exit/2.

Ликвидиране и поведение

Имаме:

action = <?>
system_process = <?>
status = <?>

Process.flag(:trap_exit, system_process)
pid = spawn_link(action)

Process.exit(pid, status)

receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
end

Случай 1 : При action = fn -> Process.sleep(20_000) end и status = :normal

 1. При system_process = false : Процесът с pid pid умира след 20 секунди със статус :normal. Текущият процес не е системен и не получава съобщение, затова продължава да чака неопределено време да получи някакво съобщение в receive.
 2. При system_process = true : След 20 секунди получаваме съобщение {:EXIT, <pid>, :normal}.

Случай 2 : При action = fn -> Process.sleep(20_000) end и status = :stuff

 1. При system_process = false : Грешка : ** (EXIT from <pid>) :stuff. Текущият процес ‘умира’.
 2. При system_process = true : Получаваме съобщение {:EXIT, <pid>, :stuff}.

Случай 3 : При action = fn -> Process.sleep(20_000) end и status = :kill

 1. При system_process = false : Грешка : ** (EXIT from <pid>) killed. Текущият процес ‘умира’.
 2. При system_process = true : Получаваме съобщение {:EXIT, <pid>, :killed}.

Случай 4 : При action = fn -> Process.exit(self(), :kill) end и status = <каквото-и-да-е>

 1. При system_process = false : Грешка : ** (EXIT from <pid>) killed. Текущият процес ‘умира’.
 2. При system_process = true : Получаваме съобщение {:EXIT, <pid>, :killed}.

Случай 5 : При action = fn -> exit(:kill) end и status = <каквото-и-да-е>

 1. При system_process = false : Грешка : ** (EXIT from <pid>) killed. Текущият процес ‘умира’.
 2. При system_process = true : Получаваме съобщение {:EXIT, <pid>, :kill}. Странно, нали?

exit(:reason) е различен от Process.exit(<pid>, :reason). exit(:reason) е нещо като throw, предизвиква ‘хвърляне’, което, ако не е хванато, ‘убива’ текущия процес. Когато два процеса са свързани, от тази грешка се произвежда сигнал със съобщение :reason, който ги ‘убива’. Ако тази причина е :kill, тя се променя на :killed за да не убива системни процеси, които са свързани. Системните процеси прихващат сигнала. В случай 5, exit(:kill) може да бъде хванат с catch в процеса-източник, който го вика, но не е хванат, затова процесът ‘умира’ с причина :kill. Свързаният системен процес получава сигнал :killed със съобщение оригиналната exit причина - :kill, а не kill-сигнал.

Разбира се е възможно да изпращаме сигнали до себе си. Да речем Process.exit(self(), :kill), ще ликвидира текущия процес, независимо дали е системен.

Наблюдаване на процеси

Свързването на процеси е двупосочно. Ако единият от тях ‘умре’ другият ще получи EXIT сигнал. Този сигнал ще ‘убие’ всички свързани процеси, ако те не са системни.

Често искаме един процес да наблюдава друг без да му праща сигнал, ако случайно ‘умре’. Също така искаме да наблюдаваме процеси без текущият процес да е системен. Ако те ‘умрат’, просто искаме да бъдем нотифицирани с нормално съобщение, за да предприемем нещо.

Това е възможно с монитори:

pid = spawn(fn -> Process.sleep(3000) end)

Process.monitor(pid)

receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
end
# След 3 секунди ще получим нещо такова
# {:DOWN, #Reference<0.0.3.3915>, :process, #PID<0.348.0>, :normal}

Когато наблюдаваме процес чрез монитор, получаваме DOWN съобщение ако процесът прекрати изпълнението си или не съществува.

Добавяме монитор към процес с Process.monitor(pid). Тази фунцкия връща референция. Референциите са специален тип в ELixir, всяка от тях е уникална за текущия node. Когато получим DOWN съобщението, тази референция ще е втория му елемент. Четвъртият е PID-а на процеса, който е завършил изпълнението си, а петият - статус. Това са същите тези статуси, като при сигналите при свързани процеси.

Наблюдението е еднопосочно. Монитор може да се премахне чрез Process.demonitor(monitor_ref):

pid = spawn(fn -> Process.sleep(3000) end)

ref = Process.monitor(pid)
Process.demonitor(ref)

receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
after
 4000 -> IO.puts("Няма съобщения...")
end

# Ще видим 'Няма съобщения...'

Има и версия на spawn, която създава нов процес и автоматично му добавя монитор - spawn_monitor:

{pid, ref} = spawn_monitor(fn -> Process.sleep(3000) end)
Process.exit(pid, :kill)

receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
end
# {:DOWN, <ref>, :process, <pid>, :killed

Най-добре ползвайте spawn_monitor (както и spawn_link) вместо Process.monitor (Process.link). Има някаква възможност процеса, който искате да наблюдавате (или да свържете с текущия) да не съществува вече, когато извикате Process.monitor (Process.link) и така текущият процес никога да не получи съобщение (сигнал). Можете да приемете това като първият race condition, който ви показваме в Elixir. Ползвайте spawn_* функциите, те са атомарни.

Заключение

Разгледахме как да свържем два процеса или да наблюдаваме един от друг. Когато даден процес завърши изпълнение, чрез тези връзки или монитори, друг може да предприеме нещо. Това ни дава възможност да построим система, която при проблем знае как да реагира и да остане функционираща. OTP ни дава механизми на по-високо ниво за постигаме на fault tolerance, но те също ползват връзки и монитори.

В следващата статия ще разгледаме как един процес може да пази състояние и как да достъпваме и променяме това състояние.