Задача 2

Задачата е за общо 15 точки.

Крайният срок за предаване е 23:59 на 04.06.2018 г.

Ако имате въпрос по домашното пишете на: course@elixir-lang.bg

Ето и линк към заданието:

https://classroom.github.com/a/vXu6wVow

Lambda

В предоставенто ви репо има начален скелет на OTP application с име Lambda.Application. За реализацията на функционалността описана по-долу можете да правите всякакви променяте в Супервижън дървото на тази апликация. Апликацията трябва да реализира функционалност за изпълнението на функция с дадени аргументи и да кешира резултата от нея. При всяко следващо извикване на кеширана функция резултатът не трябва да бъде пресмятан отново, а да се връща кеширания резултат.

Прочетете цялата задача преди да почнете да пишете по нея, включително забележката в края на документа.

Интерфейс

Част от следващите функции трябва да са синхронни, а останалите асинхронни. Ще ги бележа съответно с [call] и [cast].

Lambda.register(module, function) [cast]

Тази функция казва на апликация, че от тук нататък може да очаква извикването на функцията function от модула module.

Тук точно като при spawn/3 module и function са атоми.

Lambda.run(module, function, arguments, timeout \ 5_000) [call]

Изпълнява функцията function от модула module с аргументи arguments (списък от аргументите на функцията)

 • ако функцията не е регистрирана преди това, отговора на сървъра трябва да е {:error, :not_registered}
 • ако функцията се run-ва за първи път с тези аргументи тя се изпълнява и се връща резултата във наредена двойка {:ok, result}
 • ако функцията бива изпълнена повторно с тези аргументи, връщаме кешираната стойност отново във вида {:ok, result}

За да можем да разгледаме няколко примера нека си представим, че имаме следния модул:

defmodule Test do
 def wait(time) when time > 0 and is_integer(time) do
  Process.wait(time)
  time
 end

 def crasher() do
  raise "I will crash you!"
 end
end

Тогава:

iex> Lambda.run(Test, :wait, [1])
{:error, :not_registered}
iex> Lambda.register(Test, :wait)
:ok
iex> Lambda.run(Test, :wait, [1])
{:ok, 1}
iex> :timer.tc fn -> Lambda.run(Test, :wait, [1000]) end
{1024969, {:ok, 1000}}
iex> :timer.tc fn -> Lambda.run(Test, :wait, [1000]) end
{36, {:ok, 1000}}

Както можете да видите от примера, вторият път, когато извикаме Test.wait с аргумента 1000, функцията изобщо не се изпълнява, а просто се връща резултата от предходното изпълнение. Затова извикването завършва много по-бързо втория път (изчакването Process.wait(1000) не се случва).

Ако функцията не успее да завърши за timeout трябва да върнем :timeout (това не би трябвало да се случва в случай, че резултата е кеширан)

iex> Lambda.run(test, :wait, [10_000])
:timeout
iex> Lambda.run(test, :wait, [10_000], 100_000)
{:ok, 10_000}
iex> Lambda.run(test, :wait, [10_000])
{:ok, 10_000}

Ако при извикване на run възникне грешка от каквото и да е естество, резултатът от функцията трябва да е {:error, :execution_error}.

iex> Lambda.register(Test, :crasher)
:ok
iex> Lambda.run(Test, :crash, [])
{:error, :execution_error}

Lambda.fetch_cached(module, function, arguments) [call]

Проверява дали има кеширан резултат от изпълнението на функцията function от модула module с аргументи arguments:

 • ако функцията не е регистрирана преди това, отговорът трябва да е {:error, :not_registered}
 • ако резултатът от функцията не е кеширан, за тези аргументи се връща {:error, :not_cached}
 • ако резултатът е кеширан се връщa {:ok, result}
iex> Lambda.fetch_cached(Test, :wait, [1])
{:error, :not_registered}
iex> Lambda.register(Test, :wait)
:ok
iex> Lambda.fetch_cached(Test, :wait, [1])
{:error, :not_cached}
iex> Lambda.run(Test, :wait, [1])
{:ok, 1}
iex> Lambda.fetch_cached(Test, :wait, [1])
{:ok, 1}

Lambda.clear_cache(module, function) [cast]

Трябва да изчиства цялата кеширана информация за функцията function от модула module. Ако тя е била регистрирана преди това, то тя трябва да остане такава и след това. Ако не е била регистрирана не се случва нищо.

iex> Lambda.register(Test, :wait)
:ok
iex> Lambda.run(Test, :wait, [1])
{:ok, 1}
iex> Lambda.fetch_cached(Test, :wait, [1])
{:ok, 1}
iex> Lambda.clear_cache(Test, :wait)
:ok
iex> Lambda.fetch_cached(Test, :wait, [1])
{:error, :not_cached}

Lambda.clear_cache(modlue, function, arguments) [cast]

Трябва да изчиства кешираната информация за функцията function от модула module при аргументи arguments.

iex> Lambda.register(Test, :wait)
:ok
iex> Lambda.run(Test, :wait, [1])
{:ok, 1}
iex> Lambda.run(Test, :wait, [2])
{:ok, 2}
iex> Lambda.clear_cache(Test, :wait, [1])
:ok
iex> Lambda.fetch_cached(Test, :wait, [1])
{:error, :not_cached}
iex> Lambda.fetch_cached(Test, :wait, [2])
{:ok, 2}

Lambda.unregister(module, function) [cast]

Тази функция казва на апликацията, че не се очаква извикване на функцията function от модула module и че не е необходимо да се съхранява повече информацията за функцията.

iex> Lambda.register(Test, :wait)
:ok
iex> Lambda.run(Test, :wait, [1])
{:ok, 1}
iex> Lambda.unregister(Test, :wait)
:ok
iex> Lambda.run(Test, :wait, [1])
{:error, :not_registered}
iex> Lambda.register(Test, :wait)
:ok
iex> Lambda.fetch_cached(Test, :wait, [1])
{:error, :not_cached}

Забележка

За получаване на пълния брой точки Е НЕОБХОДИМО апликацията ви да може да изпълнява повече от една функция по едно и също време. Показаното по-долу е правилното поведение:

iex> Lambda.register(Test, :wait)
:ok
iex> task =
...> fn(pid, seconds) ->
...>  result = Lambda.run(Test, :wait, [seconds*1000], :infinity)
...>  send(pid, result)
...> end
#Function<...>
iex> one_second_task = fn -> task(self(), 1) end
#Function<...>
iex> ten_second_task = fn -> task(self(), 10) end
#Function<...>
iex> Process.spawn(ten_second_task, [])
#PID<0.123.0>
iex> Process.spawn(one_second_task, [])
#PID<0.126.0>
iex> Process.sleep(8000)
:ok
iex> flush()
{:ok, 1000} # По-бързата заявка е приключила първа и връща отговор.
:ok
iex> Process.sleep(8000)
:ok
iex> flush()
{:ok, 10000} # По-бавната заявка завършва също и връща отговор.
:ok

Друго нещо за което бихме тествали е, че ако в близко време еднакви заявкa пристигне два пъти, то тя ще бъде изпълнена само веднъж.

iex> defmodule Test do
...>  def wait(time) do
...>   IO.puts "Tra la la"
...>   Process.sleep(time)
...>   time
...> end
iex> Lambda.register(Test, :wait)
:ok
iex> task =
...> fn(pid, seconds) ->
...>  result = Lambda.run(Test, :wait, [seconds*1000], :infinity)
...>  send(pid, result)
...> end
#Function<...>
iex> three_second_task = fn -> task(self(), 3) end
#Function<...>
iex> Process.spawn(three_second_task, [])
#PID<0.123.0>
iex> Process.spawn(three_second_task, [])
#PID<0.126.0>
iex> Process.sleep(5000)
"Tra la la"
:ok
iex> flush()
{:ok, 3000} 
{:ok, 3000} # И двете заявки са върнали отговор, но функцията е изпълнена само веднъж.
:ok

Напомняме, че използването на if, unless, cond, raise и throw е забранено. За целта на това домашно ще трябва да спазвате правилото да не стартирате не наблюдавани процеси.